Welcome to Final Test!

Mục đích bài test:

  • Giúp học viên nhận thấy sự tiến bộ của mình trước và sau khoá học; định hướng việc học lên tiếp sau khi kết thúc khoá.
  • Giúp học viên làm quen với trình tự và áp lực của một bài thi thật, từ đó đưa ra chiến thuật làm bài, biết cách quản lí thời gian hợp lí.
  • Giúp giáo viên theo dõi kĩ càng hơn sự tiến bộ của học sinh và kịp thời đưa ra nhận xét giúp học viên chuẩn bị cho bài thi thật.
Dolenglish - entrance test

Cấu trúc bài test gồm 3 phần:

Listening
Học viên làm thử 1 bài full test tương tự như bài thi thật trong Listening. Học viên chỉ được nghe đoạn audio 1 lần.
Reading
Học viên hoàn thành 1 full IELTS Reading test gồm 3 passages trong vòng 60 phút.
Writing
Học viên viết 1 bài essay hoàn chỉnh (ít nhất 250 từ) trả lời một đề bài nghị luận cho sẵn.