Bài mẫu IELTS Speaking
Part 1

Tổng hợp bài mẫu IELTS Speaking Part 1 và hướng dẫn cách làm bài, từ vựng chi tiết theo chủ đề

Kho bài mẫu

Bài Mẫu Food and Drink - IELTS Speaking Part 1 - Phần 1

Bài Mẫu Chủ Đề Food and Drink - IELTS Speaking Part 1 - Phần 1 Topic, Question, kèm Sample, Vocabulary và free dowload PDF...

Talk About Your Hometown - IELTS Speaking Part 1 - Phần 2

Bài Mẫu Chủ Đề Hometown - IELTS Speaking Part 1 - Phần 2 Topic, Question, kèm Sample, Vocabulary và free dowload PDF...

Bài mẫu IELTS Speaking Part 1 topic Public Transportation

Bài Mẫu Chủ Đề Transport - IELTS Speaking Part 1 Topic, Question, kèm Sample, Vocabulary và free dowload PDF...

Bài mẫu IELTS Speaking Part 1 topic Internet - Phần 2

Bài Mẫu Chủ Đề Internet - IELTS Speaking Part 1 - Phần 2 Topic, Question, kèm Sample, Vocabulary và free dowload PDF...

Bài Mẫu Chủ Đề Leisure Time - IELTS Speaking Part 1

Bài Mẫu Chủ Đề Leisure Time - IELTS Speaking Part 1 Topic, Question, kèm Sample, Vocabulary và free dowload PDF...

IELTS Speaking Part 1 topic Family & Friends: Bài mẫu

Bài Mẫu Chủ Đề Friends and Family - IELTS Speaking Part 1 Topic, Question, kèm Sample, Vocabulary và free dowload PDF...

Bài Mẫu Chủ Đề Clothes - IELTS Speaking Part 1 - Phần 2

Bài Mẫu Chủ Đề Clothes - IELTS Speaking Part 1 - Phần 2 Topic, Question, kèm Sample, Vocabulary và free dowload PDF...

Bài mẫu IELTS Speaking Part 1 topic Accommodation - Phần 1

Bài Mẫu Chủ Đề Accommodation - IELTS Speaking Part 1 - Phần 1 Topic, Question, kèm Sample, Vocabulary và free dowload PDF...

Bài Mẫu Food and Drink - IELTS Speaking Part 1 - Phần 2

Bài Mẫu Chủ Đề Food and Drink - IELTS Speaking Part 1 - Phần 2 Topic, Question, kèm Sample, Vocabulary và free dowload PDF...