Bài mẫu IELTS Speaking
Part 1

Tổng hợp bài mẫu IELTS Speaking Part 1 và hướng dẫn cách làm bài, từ vựng chi tiết theo chủ đề

Kho bài mẫu

IELTS Speaking Part 1 topic News & Newspaper: Sample Answer

Bài Mẫu Chủ Đề News - IELTS Speaking Part 1 Topic, Question, kèm Sample, Vocabulary và free dowload PDF...

Bài mẫu IELTS Speaking Part 1 chủ đề Reading - Phần 1

Bài Mẫu Chủ Đề Reading - IELTS Speaking Part 1 - Phần 1 Topic, Question, kèm Sample, Vocabulary và free dowload PDF...

Bài Mẫu IELTS Speaking Chủ Đề Birthday - Phần 2

Bài Mẫu Chủ Đề Birthday - IELTS Speaking Part 1 - Phần 2 Topic, Question, kèm Sample, Vocabulary và free dowload PDF...

IELTS Speaking Part 1 chủ đề Work and Study - Phần 1

Bài Mẫu Chủ Đề Work and Study - IELTS Speaking Part 1 - Phần 1 Topic, Question, kèm Sample, Vocabulary và free dowload PDF...

Bài mẫu IELTS Speaking Part 1 topic Internet - Phần 2

Bài Mẫu Chủ Đề Internet - IELTS Speaking Part 1 - Phần 2 Topic, Question, kèm Sample, Vocabulary và free dowload PDF...

Talk About Your Hometown - IELTS Speaking Part 1 - Phần 2

Bài Mẫu Chủ Đề Hometown - IELTS Speaking Part 1 - Phần 2 Topic, Question, kèm Sample, Vocabulary và free dowload PDF...

Bài mẫu IELTS Speaking Part 1 chủ đề Sports - Phần 1

Bài Mẫu Chủ Đề Sport - IELTS Speaking Part 1 - Phần 1 Topic, Question, kèm Sample, Vocabulary và free dowload PDF...

Neighbours and Neighbourhood - IELTS Speaking Part 1 Sample

Bài Mẫu Chủ Đề Neighborhood - IELTS Speaking Part 1 Topic, Question, kèm Sample, Vocabulary và free dowload PDF...

IELTS Speaking Part 1 topic Hobbies: Bài mẫu & từ vựng

Bài Mẫu Chủ Đề Hobbies - IELTS Speaking Part 1 Topic, Question, kèm Sample, Vocabulary và free dowload PDF...