Free Test
Tiếng anh của bạn đang ở mức nào?
Tiếng anh của bạn đa...

Mục đích của bài thi này?

Bạn dựa vào đâu để đặt ra mục tiêu nâng cao trình độ tiếng Anh của mình? Để đề ra mục tiêu và đạt được mục tiêu này, điều cần thiết trước hết là phải hiểu được trình độ tiếng Anh của bạn đang ở đâu. Chuỗi câu hỏi sau đây sẽ giúp bạn đánh giá khả năng của mình theo từng cấp độ.