Điểm & Review

Đội ngũ giáo viên

Linear-thinking

👋 Nhắn cho DOL để được test đầu vào IELTS miễn phí nhé!

Ưu đãi tháng 2 - khoá Offline

Khóa IELTS còn 180 suất học bổng lên đến 15,000,000đ
Khóa TOEIC/SAT còn 63 suất học bổng lên đến 2,500,000đ
6364 người đang quan tâm khóa học ở DOL
*Ưu năm học mới trước 16/03/2024
Kết thúc sau:
13
Ngày
13
Giờ
00
Phút
08
Giây

Lịch học của DOL

Tất cả các khóa học ở DOL đều được đảm bảo đầu ra.

Bạn có thể tìm kiếm lịch học theo khóa học và trung tâm mong muốn.

Khóa:

IELTS

Trung tâm:

All
Các khóa
Lớp
Khai giảng
Buổi
Giờ
Trung tâm

IELTS Online

9 tuần, 27 buổi, 54h

IELTS Online

9 tuần, 27 buổi, 54h
5.0+ Onl
5.0+ Onl
02 tháng 03, 202402/03
Gần Full
Thứ 7/CN
14:00 -17:00
11 tháng 03, 202411/03
Gần Full
Thứ 2/4/6
18:00 -20:00
19 tháng 03, 202419/03
Gần Full
Thứ 3/5/7
20:00 -22:00
19 tháng 03, 202419/03
Thứ 3/5/7
20:00 -22:00
6.0+ Onl
6.0+ Onl
13 tháng 03, 202413/03
Gần Full
Thứ 2/4/6
20:00 -22:00
16 tháng 03, 202416/03
Gần Full
Thứ 7/CN
14:00 -17:00
20 tháng 03, 202420/03
Thứ 2/4/6
20:00 -22:00
21 tháng 03, 202421/03
Gần Full
Thứ 3/5/7
20:00 -22:00
7.0+ Onl
7.0+ Onl
04 tháng 03, 202404/03
Gần Full
Thứ 2/4/6
20:00 -22:00
16 tháng 03, 202416/03
Gần Full
Thứ 7/CN
14:00 -17:00
25 tháng 03, 202425/03
Thứ 2/4/6
18:00 -20:00
30 tháng 03, 202430/03
Gần Full
Thứ 3/5/7
18:00 -20:00
30 tháng 03, 202430/03
Thứ 3/5/7
20:00 -22:00
01 tháng 04, 202401/04
Thứ 2/4/6
20:00 -22:00
4.0+ Onl
4.0+ Onl
04 tháng 03, 202404/03
Gần Full
Thứ 2/4/6
20:00 -22:00
16 tháng 03, 202416/03
Gần Full
Thứ 7/CN
14:00 -17:00
21 tháng 03, 202421/03
Gần Full
Thứ 3/5/7
20:00 -22:00
6.5+ Online
6.5+ Online
13 tháng 03, 202413/03
Gần Full
Thứ 2/4/6
20:00 -22:00
PRE Onl
PRE Onl
23 tháng 03, 202423/03
Thứ 3/5/7
18:00 -20:00

Khóa IELTS cơ bản

9 tuần, 27 buổi, 54h

Khóa IELTS cơ bản

9 tuần, 27 buổi, 54h
5.0+
5.0+
02 tháng 03, 202402/03
Gần Full
Thứ 3/5/7
17:30 -19:30
02 tháng 03, 202402/03
Thứ 3/5/7
17:30 -19:30
04 tháng 03, 202404/03
Thứ 2/4/6
19:30 -21:30
05 tháng 03, 202405/03
Thứ 3/5/7
19:30 -21:30
05 tháng 03, 202405/03
Thứ 3/5/7
17:30 -19:30
06 tháng 03, 202406/03
Thứ 2/4/6
17:30 -19:30
09 tháng 03, 202409/03
Gần Full
Thứ 7/CN
09:00 -12:00
09 tháng 03, 202409/03
Thứ 3/5/7
17:30 -19:30
11 tháng 03, 202411/03
Gần Full
Thứ 2/4/6
17:30 -19:30
11 tháng 03, 202411/03
Gần Full
Thứ 2/4/6
17:30 -19:30
11 tháng 03, 202411/03
Gần Full
Thứ 2/4/6
17:30 -19:30
11 tháng 03, 202411/03
Gần Full
Thứ 2/4/6
17:30 -19:30
11 tháng 03, 202411/03
Thứ 2/4/6
19:30 -21:30
11 tháng 03, 202411/03
Thứ 2/4/6
19:30 -21:30
12 tháng 03, 202412/03
Gần Full
Thứ 3/5/7
17:30 -19:30
12 tháng 03, 202412/03
Gần Full
Thứ 3/5/7
19:30 -21:30
12 tháng 03, 202412/03
Gần Full
Thứ 3/5/7
19:30 -21:30
12 tháng 03, 202412/03
Gần Full
Thứ 3/5/7
19:30 -21:30
12 tháng 03, 202412/03
Gần Full
Thứ 3/5/7
19:30 -21:30
12 tháng 03, 202412/03
Gần Full
Thứ 3/5/7
17:30 -19:30
12 tháng 03, 202412/03
Gần Full
Thứ 3/5/7
17:30 -19:30
12 tháng 03, 202412/03
Gần Full
Thứ 3/5/7
19:30 -21:30
13 tháng 03, 202413/03
Gần Full
Thứ 2/4/6
19:30 -21:30
16 tháng 03, 202416/03
Gần Full
Thứ 7/CN
14:00 -17:00
16 tháng 03, 202416/03
Gần Full
Thứ 7/CN
14:00 -17:00
18 tháng 03, 202418/03
Gần Full
Thứ 2/4/6
17:30 -19:30
18 tháng 03, 202418/03
Gần Full
Thứ 2/4/6
19:30 -21:30
18 tháng 03, 202418/03
Gần Full
Thứ 2/4/6
17:30 -19:30
18 tháng 03, 202418/03
Gần Full
Thứ 2/4/6
19:30 -21:30
18 tháng 03, 202418/03
Thứ 2/4/6
19:30 -21:30
19 tháng 03, 202419/03
Gần Full
Thứ 3/5/7
19:30 -21:30
19 tháng 03, 202419/03
Thứ 3/5/7
19:30 -21:30
20 tháng 03, 202420/03
Thứ 2/4/6
17:30 -19:30
20 tháng 03, 202420/03
Thứ 2/4/6
20:00 -22:00
20 tháng 03, 202420/03
Thứ 2/4/6
17:30 -19:30
20 tháng 03, 202420/03
Thứ 2/4/6
19:30 -21:30
23 tháng 03, 202423/03
Thứ 3/5/7
19:30 -21:30
24 tháng 03, 202424/03
Thứ 7/CN
14:00 -17:00
25 tháng 03, 202425/03
Thứ 2/4/6
19:30 -21:30
01 tháng 01, 300001/01
Thứ 3/5/7
17:30 -19:30
4.0+
4.0+
04 tháng 03, 202404/03
Gần Full
Thứ 2/4/6
17:30 -19:30
04 tháng 03, 202404/03
Gần Full
Thứ 2/4/6
19:30 -21:30
04 tháng 03, 202404/03
Gần Full
Thứ 2/4/6
17:30 -19:30
04 tháng 03, 202404/03
Thứ 2/4/6
17:30 -19:30
05 tháng 03, 202405/03
Gần Full
Thứ 3/5/7
19:30 -21:30
05 tháng 03, 202405/03
Gần Full
Thứ 3/5/7
17:30 -19:30
09 tháng 03, 202409/03
Thứ 3/5/7
17:30 -19:30
11 tháng 03, 202411/03
Gần Full
Thứ 2/4/6
19:30 -21:30
11 tháng 03, 202411/03
Gần Full
Thứ 2/4/6
17:30 -19:30
11 tháng 03, 202411/03
Gần Full
Thứ 2/4/6
19:30 -21:30
11 tháng 03, 202411/03
Gần Full
Thứ 2/4/6
19:30 -21:30
11 tháng 03, 202411/03
Gần Full
Thứ 2/4/6
17:30 -19:30
11 tháng 03, 202411/03
Thứ 2/4/6
19:30 -21:30
11 tháng 03, 202411/03
Thứ 2/4/6
17:30 -19:30
12 tháng 03, 202412/03
Gần Full
Thứ 3/5/7
19:30 -21:30
12 tháng 03, 202412/03
Gần Full
Thứ 3/5/7
17:30 -19:30
12 tháng 03, 202412/03
Gần Full
Thứ 3/5/7
17:30 -19:30
13 tháng 03, 202413/03
Gần Full
Thứ 2/4/6
17:30 -19:30
14 tháng 03, 202414/03
Thứ 3/5/7
17:30 -19:30
16 tháng 03, 202416/03
Gần Full
Thứ 7/CN
14:00 -17:00
16 tháng 03, 202416/03
Thứ 7/CN
14:00 -17:00
17 tháng 03, 202417/03
Thứ 7/CN
14:00 -17:00
18 tháng 03, 202418/03
Gần Full
Thứ 2/4/6
17:30 -19:30
19 tháng 03, 202419/03
Gần Full
Thứ 3/5/7
17:30 -19:30
19 tháng 03, 202419/03
Gần Full
Thứ 3/5/7
19:30 -21:30
19 tháng 03, 202419/03
Gần Full
Thứ 3/5/7
17:30 -19:30
19 tháng 03, 202419/03
Thứ 3/5/7
17:30 -19:30
19 tháng 03, 202419/03
Thứ 3/5/7
17:30 -19:30
19 tháng 03, 202419/03
Thứ 3/5/7
19:30 -21:30
19 tháng 03, 202419/03
Thứ 3/5/7
17:30 -19:30
19 tháng 03, 202419/03
Thứ 3/5/7
17:30 -19:30
20 tháng 03, 202420/03
Thứ 2/4/6
19:30 -21:30
22 tháng 03, 202422/03
Thứ 2/4/6
19:30 -21:30
01 tháng 01, 300001/01
Thứ 3/5/7
17:30 -19:30
PRE
PRE
04 tháng 03, 202404/03
Thứ 2/4/6
17:30 -19:30
05 tháng 03, 202405/03
Thứ 3/5/7
17:30 -19:30
05 tháng 03, 202405/03
Thứ 3/5/7
17:30 -19:30
12 tháng 03, 202412/03
Thứ 3/5/7
17:30 -19:30
22 tháng 03, 202422/03
Thứ 2/4/6
17:30 -19:30
22 tháng 03, 202422/03
Thứ 2/4/6
19:30 -21:30
22 tháng 03, 202422/03
Thứ 2/4/6
19:30 -21:30
23 tháng 03, 202423/03
Thứ 3/5/7
17:30 -19:30
23 tháng 03, 202423/03
Thứ 3/5/7
17:30 -19:30
23 tháng 03, 202423/03
Thứ 3/5/7
19:30 -21:30
25 tháng 03, 202425/03
Thứ 2/4/6
19:30 -21:30
03 tháng 04, 202403/04
Thứ 2/4/6
17:30 -19:30
7.0+
7.0+
17 tháng 03, 202417/03
Thứ 7/CN
14:00 -17:00

Khóa IELTS cấp tốc

8 tuần, 40 buổi, 120h

Khóa IELTS cấp tốc

8 tuần, 40 buổi, 120h
INT1
INT1
07 tháng 03, 202407/03
Gần Full
Thứ 2/3/4/5/6
09:00 -12:00
20 tháng 03, 202420/03
Gần Full
Thứ 2/3/4/5/6
09:00 -12:00
INT2
INT2
06 tháng 03, 202406/03
Gần Full
Thứ 2/3/4/5/6
09:00 -12:00
INT0
INT0
18 tháng 03, 202418/03
Gần Full
Thứ 2/3/4/5/6
09:00 -12:00

Khóa IELTS nâng cao

9 tuần, 27 buổi, 54h

Khóa IELTS nâng cao

9 tuần, 27 buổi, 54h
W/S
W/S
05 tháng 03, 202405/03
Gần Full
Thứ 3/5
18:00 -21:00
16 tháng 03, 202416/03
Thứ 7/CN
14:00 -17:00
23 tháng 03, 202423/03
Gần Full
Thứ 7/CN
14:00 -17:00
20 tháng 04, 202420/04
Thứ 7/CN
14:00 -17:00
6.0+
6.0+
02 tháng 03, 202402/03
Gần Full
Thứ 3/5/7
17:30 -19:30
02 tháng 03, 202402/03
Gần Full
Thứ 7/CN
14:00 -17:00
03 tháng 03, 202403/03
Thứ 7/CN
09:00 -12:00
04 tháng 03, 202404/03
Gần Full
Thứ 2/4/6
19:30 -21:30
04 tháng 03, 202404/03
Thứ 2/4/6
19:30 -21:30
04 tháng 03, 202404/03
Thứ 2/4/6
17:30 -19:30
06 tháng 03, 202406/03
Gần Full
Thứ 2/4/6
19:30 -21:30
06 tháng 03, 202406/03
Thứ 2/4/6
18:00 -20:00
08 tháng 03, 202408/03
Gần Full
Thứ 2/4/6
19:30 -21:30
09 tháng 03, 202409/03
Gần Full
Thứ 7/CN
14:00 -17:00
09 tháng 03, 202409/03
Thứ 7/CN
14:00 -17:00
09 tháng 03, 202409/03
Thứ 7/CN
14:00 -17:00
09 tháng 03, 202409/03
Thứ 3/5/7
17:30 -19:30
09 tháng 03, 202409/03
Thứ 7/CN
14:00 -17:00
09 tháng 03, 202409/03
Thứ 3/5/7
17:30 -19:30
11 tháng 03, 202411/03
Gần Full
Thứ 2/4/6
17:30 -19:30
11 tháng 03, 202411/03
Gần Full
Thứ 2/4/6
19:30 -21:30
12 tháng 03, 202412/03
Gần Full
Thứ 3/5/7
19:30 -21:30
14 tháng 03, 202414/03
Gần Full
Thứ 3/5/7
19:30 -21:30
15 tháng 03, 202415/03
Gần Full
Thứ 2/4/6
19:30 -21:30
15 tháng 03, 202415/03
Gần Full
Thứ 2/4/6
17:30 -19:30
18 tháng 03, 202418/03
Gần Full
Thứ 2/4/6
17:30 -19:30
18 tháng 03, 202418/03
Gần Full
Thứ 2/4/6
17:30 -19:30
19 tháng 03, 202419/03
Gần Full
Thứ 3/5/7
19:30 -21:30
20 tháng 03, 202420/03
Gần Full
Thứ 2/4/6
19:30 -21:30
20 tháng 03, 202420/03
Gần Full
Thứ 2/4/6
19:30 -21:30
21 tháng 03, 202421/03
Gần Full
Thứ 3/5/7
19:30 -21:30
21 tháng 03, 202421/03
Gần Full
Thứ 3/5/7
17:30 -19:30
21 tháng 03, 202421/03
Thứ 3/5/7
19:30 -21:30
22 tháng 03, 202422/03
Thứ 2/4/6
17:30 -19:30
22 tháng 03, 202422/03
Thứ 2/4/6
17:30 -19:30
23 tháng 03, 202423/03
Gần Full
Thứ 3/5/7
19:30 -21:30
24 tháng 03, 202424/03
Thứ 7/CN
14:00 -17:00
25 tháng 03, 202425/03
Thứ 2/4/6
17:30 -19:30
26 tháng 03, 202426/03
Thứ 3/5/7
17:30 -19:30
26 tháng 03, 202426/03
Thứ 3/5/7
17:30 -19:30
6.5+
6.5+
02 tháng 03, 202402/03
Thứ 3/5/7
19:30 -21:30
03 tháng 03, 202403/03
Gần Full
Thứ 7/CN
14:00 -17:00
03 tháng 03, 202403/03
Gần Full
Thứ 7/CN
14:00 -17:00
04 tháng 03, 202404/03
Thứ 2/4/6
17:30 -19:30
09 tháng 03, 202409/03
Thứ 7/CN
14:00 -17:00
11 tháng 03, 202411/03
Gần Full
Thứ 2/4/6
19:30 -21:30
12 tháng 03, 202412/03
Thứ 3/5/7
17:30 -19:30
13 tháng 03, 202413/03
Gần Full
Thứ 2/4/6
17:30 -19:30
15 tháng 03, 202415/03
Thứ 2/4/6
19:30 -21:30
17 tháng 03, 202417/03
Gần Full
Thứ 7/CN
09:00 -12:00
18 tháng 03, 202418/03
Gần Full
Thứ 2/4/6
17:30 -19:30
19 tháng 03, 202419/03
Gần Full
Thứ 3/5/7
17:30 -19:30
20 tháng 03, 202420/03
Thứ 2/4/6
19:30 -21:30
24 tháng 03, 202424/03
Thứ 7/CN
14:00 -17:00
26 tháng 03, 202426/03
Thứ 3/5/7
19:30 -21:30
7.0+
7.0+
03 tháng 03, 202403/03
Thứ 7/CN
09:00 -12:00
04 tháng 03, 202404/03
Gần Full
Thứ 2/4/6
17:30 -19:30
04 tháng 03, 202404/03
Thứ 2/4/6
17:30 -19:30
05 tháng 03, 202405/03
Gần Full
Thứ 3/5/7
20:00 -22:00
05 tháng 03, 202405/03
Thứ 3/5/7
19:30 -21:30
05 tháng 03, 202405/03
Thứ 3/5/7
17:30 -19:30
06 tháng 03, 202406/03
Gần Full
Thứ 2/4/6
17:30 -19:30
06 tháng 03, 202406/03
Gần Full
Thứ 2/4/6
17:30 -19:30
08 tháng 03, 202408/03
Thứ 2/4/6
17:30 -19:30
09 tháng 03, 202409/03
Gần Full
Thứ 7/CN
14:00 -17:00
09 tháng 03, 202409/03
Gần Full
Thứ 7/CN
14:00 -17:00
09 tháng 03, 202409/03
Thứ 7/CN
14:00 -17:00
10 tháng 03, 202410/03
Gần Full
Thứ 7/CN
14:00 -17:00
10 tháng 03, 202410/03
Gần Full
Thứ 7/CN
14:00 -17:00
11 tháng 03, 202411/03
Gần Full
Thứ 2/4/6
17:30 -19:30
13 tháng 03, 202413/03
Gần Full
Thứ 2/4/6
19:30 -21:30
13 tháng 03, 202413/03
Thứ 2/4/6
17:30 -19:30
14 tháng 03, 202414/03
Gần Full
Thứ 3/5/7
17:30 -19:30
14 tháng 03, 202414/03
Gần Full
Thứ 3/5/7
19:30 -21:30
14 tháng 03, 202414/03
Thứ 3/5/7
19:30 -21:30
15 tháng 03, 202415/03
Gần Full
Thứ 2/4/6
19:30 -21:30
15 tháng 03, 202415/03
Thứ 2/4/6
19:30 -21:30
19 tháng 03, 202419/03
Thứ 3/5/7
19:30 -21:30
19 tháng 03, 202419/03
Thứ 3/5/7
17:30 -19:30
20 tháng 03, 202420/03
Gần Full
Thứ 2/4/6
19:30 -21:30
20 tháng 03, 202420/03
Gần Full
Thứ 2/4/6
19:30 -21:30
20 tháng 03, 202420/03
Thứ 2/4/6
19:30 -21:30
21 tháng 03, 202421/03
Thứ 3/5/7
17:30 -19:30
22 tháng 03, 202422/03
Gần Full
Thứ 2/4/6
19:30 -21:30
24 tháng 03, 202424/03
Gần Full
Thứ 7/CN
14:00 -17:00
26 tháng 03, 202426/03
Thứ 3/5/7
19:30 -21:30
30 tháng 03, 202430/03
Gần Full
Thứ 3/5/7
19:30 -21:30

Khóa SAT

9 tuần, 27 buổi, 54 giờ

Khóa SAT

9 tuần, 27 buổi, 54 giờ
SAT Fdn
SAT Fdn
05 tháng 03, 202405/03
Thứ 3/5/7
17:30 -19:30
02 tháng 05, 202402/05
Thứ 3/5/7
17:30 -19:30
SAT Inter
SAT Inter
06 tháng 03, 202406/03
Thứ 2/4/6
17:30 -19:30
10 tháng 03, 202410/03
Thứ 7/CN
20:00 -22:00
10 tháng 03, 202410/03
Thứ 7/CN
20:00 -22:00
24 tháng 04, 202424/04
Thứ 2/4/6
17:30 -19:30
SAT Adv
SAT Adv
18 tháng 03, 202418/03
Thứ 2/4/6
19:30 -21:30
23 tháng 03, 202423/03
Thứ 7/CN
15:00 -17:00
26 tháng 03, 202426/03
Thứ 3/5
19:30 -21:30
22 tháng 04, 202422/04
Thứ 2/4/6
19:30 -21:30
SAT Super
SAT Super
15 tháng 06, 202415/06
Thứ 2/4
19:30 -21:30

Khóa TOEIC

24 buổi, 36 giờ

Khóa TOEIC

24 buổi, 36 giờ
TOEIC 750+
TOEIC 750+
11 tháng 03, 202411/03
Gần Full
Thứ 2/4/6
19:30 -21:30
06 tháng 04, 202406/04
Gần Full
Thứ 7/CN
10:00 -11:30
TOEIC 550+
TOEIC 550+
09 tháng 03, 202409/03
Gần Full
Thứ 3/5/7
19:30 -21:00
06 tháng 04, 202406/04
Gần Full
Thứ 7/CN
08:00 -10:00

Tiếng Anh Giao Tiếp

8 tuần, 16 buổi, 32 giờ

Tiếng Anh Giao Tiếp

8 tuần, 16 buổi, 32 giờ
PRONUN
PRONUN
18 tháng 03, 202418/03
Thứ 2/4
19:30 -21:30
19 tháng 03, 202419/03
Thứ 3/5
19:30 -21:30
23 tháng 03, 202423/03
Thứ 7/CN
09:30 -11:30
30 tháng 03, 202430/03
Thứ 7/CN
14:00 -16:00

Lịch học theo cơ sở

Hiện DOL đang có mặt ở hơn 10 quận tại TP.HCM, 4 cơ sở ở Hà Nội cùng 1 cơ sở tại Đà Nẵng và nền tảng Online Zoom.

Quận 3

Cơ sở Phạm Ngọc Thạch, Quận 3

40 Phạm Ngọc Thạch, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM

1800 96 96 39

Xem chỉ đường

Quận 6

Cơ sở Quận 6

16 Đường số 3, P.11, Q.6, TP.HCM

1800 96 96 39

Xem chỉ đường

Quận 7

Cơ sở Quận 7

456 Nguyễn Thị Thập, P.Tân Quy, Q.7, TP.HCM

1800 96 96 39

Xem chỉ đường

Quận 10

Cơ sở 3 tháng 2, Quận 10

Hẻm 458/14, 3 Tháng 2, P12, Q.10, TP.HCM

1800 96 96 39

Xem chỉ đường

Tân Bình

Cơ sở Tân Bình

24A Bàu Cát 2, Tân Bình, P.14, TP.HCM

1800 96 96 39

Xem chỉ đường

Bình Thạnh

Cơ sở Nguyễn Văn Đậu, Bình Thạnh

302 Nguyễn Văn Đậu, P11, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

1800 96 96 39

Xem chỉ đường

Bình Thạnh

Cơ sở D3, Bình Thạnh

24/1 Võ Oanh (D3), Bình Thạnh, P.25, TP.HCM

1800 96 96 39

Xem chỉ đường

Phú Nhuận

Cơ sở Nguyễn Văn Trỗi, Phú Nhuận

38/6 Nguyễn Văn Trỗi, P.15, Q.Phú Nhuận, TP.HCM

1800 96 96 39

Xem chỉ đường

Gò Vấp

Cơ sở City Land Park Hills, Gò Vấp

95-97 Đường số 3, Khu Cityland Park Hills, P.10, Gò Vấp, TP.HCM

1800 96 96 39

Xem chỉ đường

Thủ Đức - Quận 9

Cơ sở Thủ Đức - Quận 9

Tầng 4 - 25B Lê Văn Việt, P.Hiệp Phú, TP.Thủ Đức, TP.HCM

1800 96 96 39

Xem chỉ đường

Hà Nội

Cơ sở Thanh Xuân - Hà Nội

275 Đ. Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

1800 96 96 39

Xem chỉ đường

Hà Nội

Cơ sở Đống Đa - Hà Nội

71 Phố Chùa Láng, P.Láng Thượng, Q.Đống Đa, Hà Nội

1800 96 96 39

Xem chỉ đường

Hà Nội

Cơ sở Hai Bà Trưng - Hà Nội

66 Phố Trần Đại Nghĩa, P.Đồng Tâm, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội

1800 96 96 39

Xem chỉ đường

Đà Nẵng

Cơ sở Đà Nẵng

Lầu 3, Thư Dung Plaza, 87 Nguyễn Văn Linh, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

1800 96 96 39

Xem chỉ đường

Online

Online Zoom

1800 96 96 39

Lịch học của DOL theo chương trình

DOL chuyên cung cấp các khóa học IELTS/ TOEIC/SAT/ TAGT tư duy & thông minh & hiệu quả gấp đôi.

IELTS

Khóa IELTS

 • IELTS cơ bản

 • IELTS nâng cao

 • IELTS cấp tốc

TOEIC

Khóa TOEIC

 • TOEIC aim 550+

 • TOEIC aim 750+

SAT

Khóa SAT

 • SAT foundation

 • SAT intermediate

 • SAT advanced

 • SAT super scorer

TATQ

Tiếng Anh Tổng Quát

 • Khóa phát âm giọng Mỹ

 • Khóa giao tiếp cơ bản

 • Khóa xây nền Tiếng Anh

Tại sao phải đến DOL học ?

Hệ phương pháp
Linearthinking

 • Học Tiếng Anh Tư Duy, thông minh

 • Điểm cao, rút ngắn 1/2 thời gian

 • Ứng dụng tốt trong trường và giao tiếp

Giáo viên tận tâm

 • Giáo viên khả năng sư phạm cao

 • Tận tâm với học viên

 • Profile tốt, điểm 8.0 8.5 9.0

Nền tảng công nghệ

 • Độc quyền, chưa có trên thị trường

 • Mượt, và nội dung xịn

 • Chứa tất cả tính năng học viên cần