👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

IELTS Speaking Part 1 topic Accommodation: Từ vựng & bài mẫu band cao

IELTS Speaking Part 1 Accommodation là một trong những chủ đề IELTS Speaking part 1 thường được đưa ra trong các kỳ thi IELTS, không quá khó do chủ đề câu hỏi chỉ xoay quanh bản thân bạn. Tuy nhiên, đã không khó thì phải ăn cho đủ phải không? Để DOL giúp bạn. Qua bài viết này, bạn sẽ được trang bị: Từ vựng cụ thể để nói về chủ đề accommodation; Từ vựng chỉ vị trí; Từ vựng chỉ loại nhà; Từ vựng chỉ khu vực xung quanh; Từ vựng về tính từ thường dùng; Từ vựng hay ho khác...

blog-cover-editor