IELTS Speaking part 3 chủ đề Sports: Câu hỏi, mẫu trả lời & từ vựng

Bài viết này được DOL thiết kế để giới thiệu những speaking part 3 ielts sport vocabulary để giúp các bạn có đủ vốn từ giải quyết chủ đề này, cùng với đó là loạt câu hỏi và sample trả lời cho các câu hỏi phổ biến

blog-cover-editor