👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Từ vựng IELTS chủ đề Language IELTS Writing & Speaking

Việc tìm hiểu trước các từ vựng theo chủ đề thường gặp sẽ giúp bạn vừa có thêm sự tự tin về vốn từ vựng của mình, vừa hiểu được các ngữ cảnh sử dụng từ sao cho phù hợp. Language là một trong những chủ đề khá phổ biến trong các kỳ thi IELTS, hãy cùng DOL English xem qua bộ từ vựng IELTS chủ đề Language phía bên dưới nhé. Ở đây chúng ta sẽ có 15 từ/cụm từ thông dụng cho chủ đề Language và các ví dụ đi kèm, ngoài ra cuối bài bạn sẽ có 2 bài tập để ôn luyện lại kiến thức của mình. Còn chần chờ gì nữa, bắt tay vào học ngay thôi nào!

Từ vựng IELTS chủ đề Language IELTS Writing & Speaking

📝 Danh sách từ vựng IELTS chủ đề Language

Sau khi tìm hiểu những ý tưởng về chủ đề Language thì chúng ta cùng điểm qua những từ vựng IELTS chủ đề Language hay nhé!

resolve communication problem
/riˈzɑlv kəmˌjunəˈkeɪʃən ˈprɑbləm/
(noun) .
giải quyết các vấn đề giao tiếp
Regardless of role in the company, these tools will help you resolve communication problems at work.
to live in harmony
/tu lɪv ɪn ˈhɑrməni/
(verb) .
sống hòa thuận
Rainforest-dwelling people have learnt to live in harmony with their environment.
to facilitate working processes
/tu fəˈsɪləˌteɪt ˈwɜrkɪŋ ˈprɑsɛsəz/
(verb) .
tạo điều kiện thuận lợi cho các quy trình làm việc
Technical innovations facilitate working processes and open up new possibilities.
to disrupt the distinctness
/tu dɪsˈrʌpt ðə dɪˈstɪŋktnəs/
(verb) .
phá vỡ sự khác biệt 
If there were to be only language, it would disrupt the distinctness of the human race.
an adaptation to global culture
/ən ˌædəpˈteɪʃən tuˈgloʊbəl ˈkʌlʧər/
(noun) .
sự thích ứng với nền văn hóa toàn cầu
Local individuals must have a adaption to global culture to daily life.
to contort
/tu kənˈtɔrt/
(verb) .
vặn, xoắn
Technology forces old laws to contort themselves in new ways.
foster the awareness of cultural difference
/ˈfɑstər ði əˈwɛrnəs ʌv ˈkʌlʧərəl ˈdɪfərənsɪz/
(verb) .
nâng cao nhận thức về sự khác biệt văn hóa
In multi-racial countries, the state must foster the awareness of cultural differences.
boost children's cognitive development
/bust ˈʧɪldrənz ˈkɑgnɪtɪv dɪˈvɛləpmənt/
(verb) .
thúc đẩy sự phát triển nhận thức của trẻ em
Classical languages can boost children's cognitive development.
grey matter
/greɪ ˈmætər/
(noun) .
chất xám
It's not the sort of film that stimulates the grey matter much.
to mimic
/tu ˈmɪmɪk/
(verb) .
bắt chước
Don't try to mimic anybody. You have to be yourself if you are going to do your best.
place burden on children's academic progress
/pleɪs ə ˈbɜrdən ɑn ˈʧɪldrənz ˌækəˈdɛmɪk ˈprɑˌgrɛs/
(verb) .
đặt gánh nặng lên quá trình học tập của trẻ em
Nowadays, parents should not place a burden on children's academic progress.
pose a threat to physical and emotional
/poʊz ə θrɛt tu ˈfɪzɪkəl ænd ɪˈmoʊʃənəl /
(verb) .
đe dọa đến sức khỏe thể chất và tinh thần của trẻ em
Violence can pose a threat to children's physical and emotional well-being.
to render
/tu ˈrɛndər/
(verb) .
làm cho, tác động
Many factories are rendered obsolete by the competitive pressures of the world market.
rapid advancements
/ˈræpəd ədˈvænsmənts/
(noun) .
phát triển nhanh chóng
With rapid advancements in technology and a changing customer landscape, how can we ensure business marketing is both effective and future proofed?
to outsource
/tu ˌaʊtˈsɔrs/
(verb) .
thuê ngoài
Some companies outsource to cheaper locations to cut costs.

✍ Bài tập từ vựng IELTS chủ đề Language

Sau khi đã tìm hiểu sơ lược về những khía cạnh liên quan cùng danh sách từ vựng IELTS chủ đề Language hữu ích thì chúng ta hãy cùng nhau luyện tập để ôn lại từ vựng nhé!

Exercise 1:

Pick the words that can be used as paraphrasing language for the underlined words in the sentences below.

Some individuals are of the opinion that kids at primary school instead of secondary one should be taught a new language. This point of view can be explained by the fact that

a foreign language encourages cultural sensitivity, empathy and tolerance. Children
much effectively in the first seven years when a child's belief system commences developing. Thus, there is a possibility that they can
and be more receptive to cultures different from their own experiences. In addition, it is said that by learning a language at a young age, kids can improve their brain functions, consequently boost
. According to science, exposure to a foreign language at a young age helps children develop more
, and thus, they are more intelligent. Therefore, it goes without saying that they will be better at tasks
than monolinguals. Last but not least, children are
when exposed to the bilingual environment. Having sensitive ears helps them pick up and
thus they will surely speak smoothly and confidently with a natural-sounding and native-like accent.

💡 Gợi ý

early exposure to

requiring multitasking and attention focusing

learn to respect

duplicate the tricky sounds

foster the awareness of cultural differences

children's cognitive development

grey matter

excelled at mimicking

Exercise 2:

Pick the words that can be used as paraphrasing language for the underlined words in the sentences below.

 

 

 

 

 

 

💌 Lời kết

DOL English hy vọng rằng thông qua bộ từ vựng IELTS chủ đề Language này, các bạn sẽ có thể diễn đạt được các quan điểm của mình về ngôn ngữ một cách dễ dàng. Còn bây giờ thì nghỉ ngơi một lát rồi mình cùng học những chủ đề ôn thi IELTS khác nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background