Hướng dẫn cách đọc thời gian bằng tiếng anh trong giao tiếp hàng ngày

Hướng dẫn cách đọc thời gian bằng tiếng anh trong giao tiếp hàng ngày

Bạn muốn đọc vanh vách và rõ ràng các từ vựng liên quan đến ngày, tháng, năm một cách hoàn chỉnh để giao tiếp với người nước ngoài? Bạn muốn đọc thời gian bằng tiếng anh lưu loát trôi chảy, xoá bỏ ngại ngùng trong giao tiếp? 

Bạn ao ước trở thành một “cao thủ” tiếng Anh để có thể “bắn” một cách trôi chảy khi được hỏi về thời gian nhưng vốn kiến thức lại chưa đủ?

Bạn cảm thấy các từ vựng quá nhiều và lan man, các cấu trúc sử dụng lại quá phức tạp và khó hiểu? 

Đừng lo lắng nữa nhé! Bởi vì, DOL đã có mặt để giải quyết những phiền muộn của bạn rồi đây. Sau đây là danh sách hoàn chỉnh các từ vựng về thời gian cùng với phương pháp sử dụng được tổng hợp và sắp xếp sao cho cô đọng nhất, giúp bạn có thể hiểu thực sự ten after two là mấy giờ? Hãy bắt đầu thôi nào! 

Table of Contents

List từ vựng cần có trong thời gian trong tiếng anh 

Từ vựng tiếng Anh về thời gian trong ngày

Từ/ Cụm từ Nghĩa Phiên âm
Morning Buổi sáng ˈmɔːnɪŋ
Afternoon Buổi chiều ˈɑːftəˈnuːn
Evening Buổi tối ˈiːvnɪŋ
Midnight Nửa đêm ˈmɪdnaɪt
Dusk  Hoàng hôn dʌsk :
Dawn Bình minh dɔːn

Từ vựng tiếng Anh về đơn vị thời gian

Từ/ Cụm từ Nghĩa Phiên âm
Second Giây ˈsɛkənd
Minute Phút ˈmɪnɪt
Hour Tiếng ˈaʊə
Week Tuần wiːk
Decade Thập kỷ ˈdɛkeɪd
Century Thế kỷ ˈsɛnʧʊri
Weekend Cuối tuần ˈwiːkˈɛnd
Month Tháng mʌnθ
Year Năm jɪə
Millennium Thiên niên kỷ mɪˈlɛnɪəm

Từ vựng tiếng anh về giờ trong ngày

Từ/ Cụm từ Nghĩa Phiên âm
Am Buổi sáng ˈɛiˈɛm
Pm Buổi chiều ˈpiˈɛm
Two o’clock am/pm Hai giờ sáng/chiều tu əˈklɑk æm/ˈpiˈɛm
Two fifteen/A quarter after two am/pm Hai giờ mười lăm sáng/chiều tu fɪfˈtin/ə ˈkwɔrtər ˈæftər tu æm/ˈpiˈɛm
Two thirty/Half past two am/pm Hai giờ ba mươi sáng/chiều tu ˈθɜrdi/hæf pæst tu æm/ˈpiˈɛm
Two forty-five/A quarter to three am/pm Ba giờ kém mười lăm sáng/chiều tu ˈfɔrti-faɪv/ə ˈkwɔrtər tu θri æm/ˈpiˈɛm
Two oh five am/pm Hai giờ năm phút sáng/chiều tu oʊ faɪv æm/ˈpiˈɛm
Two twenty/Twenty after two am/pm Hai giờ hai mươi sáng/chiều tu ˈtwɛnti/ˈtwɛnti ˈæftər tu æm/ˈpiˈɛm
Two forty/Twenty to three am/pm Hai giờ bốn mươi sáng/chiều tu ˈfɔrti/ˈtwɛnti tu θri æm/ˈpiˈɛm
Two fifty-five/Five to three am/pm Hai giờ năm mươi lăm sáng/chiều tu ˈfɪfti-faɪv/faɪv tu θri æm/ˈpiˈɛm
Noon/Twelve noon Mười hai giờ trưa nun/twɛlv nun
Midnight/Twelve midnight Mười hai giờ đêm ˈmɪdˌnaɪt/twɛlv ˈmɪdˌnaɪt

Từ vựng tiếng Anh về ngày trong tuần

Từ/ Cụm từ Nghĩa Phiên âm
Monday Thứ hai ˈmʌndi
Tuesday Thứ ba ˈtuzdi
Wednesday Thứ tư ˈwɛnzdi
Thursday Thứ Năm ˈθɜrzˌdeɪ
Friday Thứ sáu ˈfraɪdi
Saturday Thứ bảy ˈsætərdi
Sunday Chủ nhật ˈsʌnˌdeɪ

Từ vựng tiếng Anh về tháng 

Từ/ Cụm từ Nghĩa Phiên âm
January Tháng 1 ˈʤænjuˌɛri
February Tháng 2 ˈfɛbjəˌwɛri
March Tháng 3 mɑrʧ
April Tháng 4 ˈeɪprəl
May Tháng 5 meɪ
June Tháng 6 ʤun
July Tháng 7 ˌʤuˈlaɪ
August Tháng 8 ˈɑgəst
September Tháng 9 sɛpˈtɛmbər
October Tháng 10 ɑkˈtoʊbər
November Tháng 11 noʊˈvɛmbər
December Tháng 12 dɪˈsɛmbər

Từ vựng tiếng Anh về mùa trong năm

Từ/ Cụm từ Nghĩa Phiên âm
Spring Mùa xuân sprɪŋ
Summer Mùa hè ˈsʌmər
Autumn/ Fall Mùa thu ˈɔtəm/ fɔl
Winter Mùa đông ˈwɪntər
Rainy season Mùa mưa ˈreɪni ˈsizən
Dry season Mùa khô draɪ ˈsizən

Các cụm từ chỉ thời gian trong tiếng Anh

Các từ chỉ thời gian trong tiếng Anh: The day – Ngày

Từ/ Cụm từ Nghĩa Phiên âm
The day after tomorrow Ngày kia ðə deɪ ˈæftər təˈmɑˌroʊ
Tomorrow Ngày mai təˈmɑˌroʊ
Today Hôm nay təˈdeɪ
Yesterday Hôm qua ˈjɛstərˌdeɪ
The day before yesterday Hôm kia ðə deɪ bɪˈfɔr ˈjɛstərˌdeɪ

Các từ chỉ thời gian trong tiếng Anh: The time of day – Buổi trong ngày

Từ/ Cụm từ Nghĩa Phiên âm
Last night Tối qua læst naɪt
Tonight Tối nay təˈnaɪt
Tomorrow night Tối mai təˈmɑˌroʊ naɪt
In the morning Vào buổi sáng ɪn ðə ˈmɔrnɪŋ
In the afternoon Vào buổi chiều ɪn ði ˌæftərˈnun
In the evening Vào buổi tối ɪn ði ˈivnɪŋ
Yesterday morning Sáng qua ˈjɛstərˌdeɪ ˈmɔrnɪŋ
Yesterday afternoon Chiều qua ˈjɛstərˌdeɪ ˌæftərˈnun
Yesterday evening Tối qua ˈjɛstərˌdeɪ ˈivnɪŋ
This morning Sáng nay ðɪs ˈmɔrnɪŋ
This afternoon Chiều nay ðɪs ˌæftərˈnun
This evening Tối nay ðɪs ˈivnɪŋ
Tomorrow morning Sáng mai təˈmɑˌroʊ ˈmɔrnɪŋ
Tomorrow afternoon Chiều mai təˈmɑˌroʊ ˌæftərˈnun
Tomorrow evening: Tối mai təˈmɑˌroʊ ˈivnɪŋ:

Các từ chỉ thời gian trong tiếng Anh: The week, month or year – Tuần, tháng, năm

Từ/ Cụm từ Nghĩa Phiên âm
Last week Tuần trước læst wik
Last month Tháng trước læst mʌnθ
Last year Năm ngoái læst jɪr
This week Tuần này ðɪs wik
This month Tháng này ðɪs mʌnθ
This year Năm nay ðɪs jɪr
Next week Tuần sau nɛkst wik
Next month Tháng sau nɛkst mʌnθ
Next year Năm sau nɛkst jɪr

Các từ chỉ thời gian trong tiếng Anh: Other time – Một số từ chỉ thời gian khác

Từ/ Cụm từ Nghĩa Phiên âm
Five minutes ago Năm phút trước faɪv ˈmɪnəts əˈgoʊ
An hour ago Một giờ trước ən ˈaʊər əˈgoʊ
A week ago Một tuần trước ə wik əˈgoʊ
Two weeks ago Hai tuần trước tu wiks əˈgoʊ
A month ago Một tháng trước ə mʌnθ əˈgoʊ
A year ago Một năm trước ə jɪr əˈgoʊ
A long time ago Lâu rồi ə lɔŋ taɪm əˈgoʊ
In ten minutes\’ time or in ten minutes Mười phút nữa ɪn tɛn ˈmɪnəts\’ taɪm ɔr ɪn tɛn ˈmɪnəts
In an hour\’s time or in an hour Một tiếng nữa ɪn ən ˈaʊər\ɛs taɪm ɔr ɪn ən ˈaʊər
In a week\’s time or in a week Một tuần nữa ɪn ə wik\ɛs taɪm ɔr ɪn ə wik
In ten days\’ time or in ten days Mười ngày nữa ɪn tɛn deɪz\’ taɪm ɔr ɪn tɛn deɪz
In three weeks\’ time or in three weeks Ba tuần nữa ɪn θri wiks\’ taɪm ɔr ɪn θri wiks
In two months\’ time or in two months Hai tháng nữa ɪn tu mʌnθs\’ taɪm ɔr ɪn tu mʌnθs
In ten years\’ time or in ten years Mười năm nữa ɪn tɛn jɪrz\’ taɪm ɔr ɪn tɛn jɪrz
The previous day Ngày trước đó ðə ˈpriviəs deɪ
The previous week Tuần trước đó ðə ˈpriviəs wik
The previous month Tháng trước đó ðə ˈpriviəs mʌnθ
The previous year Năm trước đó ðə ˈpriviəs jɪr
The following day Ngày sau đó ðə ˈfɑloʊɪŋ deɪ
The following week Tuần sau đó ðə ˈfɑloʊɪŋ wik
The following month Tháng sau đó ðə ˈfɑloʊɪŋ mʌnθ
The following year Năm sau đó ðə ˈfɑloʊɪŋ jɪr

Các từ chỉ thời gian trong tiếng Anh khác

Từ vựng tiếng Anh chỉ tần suất

Từ/ Cụm từ Nghĩa Phiên âm
Never Không bao giờ ˈnɛvər
Often Thường xuyên ˈɔfən
Occasionally Thỉnh thoảng əˈkeɪʒənəli
Rarely Hiếm khi ˈrɛrli
Normally Thường xuyên ˈnɔrməli
Always Luôn luôn ˈɔlˌweɪz
Sometimes Thỉnh thoảng, đôi khi səmˈtaɪmz
Seldom Ít khi, hiếm khi ˈsɛldəm
Usually Thường xuyên ˈjuʒəwəli
Every day or daily Hàng ngày ˈɛvəri deɪ ɔr ˈdeɪli
Every week or weekly Hàng tuần ˈɛvəri wik ɔr ˈwikli
Every month or monthly Hàng tháng ˈɛvəri mʌnθ ɔr ˈmʌnθli
Every year or yearly Hàng năm ˈɛvəri jɪr ɔr ˈjɪrli

Cách đọc giờ trong tiếng anh 

Cách đọc giờ hơn trong tiếng anh

Số phút + past + số giờ

Được sử dụng khi số phút hơn không vượt quá 30 phút.

Ví dụ cụ thể:

 • 9:10 – It’s ten past nine: Chín giờ mười.
 • 8:20 – It’s twenty past eight: Tám giờ hai mươi.
 • 10:13 – It’s thirteen past ten: Mười giờ ba mươi.

Cách đọc giờ kém trong tiếng anh

phút + to + số giờ

Trong tiếng Anh, cách xác định về số giờ cũng như số phút tương tự với cách các bạn nói giờ kém trong tiếng Việt vậy. 

Ví dụ cụ thể:

 • 6:50 – It’s ten to seven: Bảy giờ kém mười.
 • 8:45 – It’s fifteen to nine: Chín giờ kém mười lăm.
 • 9:58 – It’s two to ten: Mười giờ kém hai.

Cách đọc giờ có am và pm trong tiếng anh 

Khi trả lời một câu hỏi nào đó về chủ đề thời gian, để tránh nhầm lẫn thì bạn cần phải thêm buổi sáng hay buổi tối vào phía sau số giờ trong câu trả lời của bản thân.

 • A.M: nói về giờ buổi sáng – trước buổi trưa.
 • P.M: nói về giờ buổi tối – sau buổi trưa.

Số giờ + số phút + AM/PM

Ví dụ cụ thể:

 • 7:30 AM – It’s seven thirty : Bảy giờ ba mươi sáng.
 • 8:15 PM – It’s eight fifteen: Tám giờ mười lăm tối.
 • 10:30 AM – It’s ten thirty: Mười giờ ba mươi sáng.

Lưu ý: Trong tiếng Anh không sử dụng 0:00 AM để nói về lúc nửa đêm mà thay vào đó ta sẽ dùng cụm từ: 12:00 AM. 

Cách đọc giờ một số trường hợp đặc biệt

Chúng ta thường có thói quen nói giờ ước lượng trong khoảng 15 phút hoặc 30 phút, trong tiếng Anh cũng vậy. Nhưng được chia thành hai cách đọc khác nhau.

Nếu khoảng thời gian đúng 30 phút, chúng ta sẽ dùng: half past.

Ví dụ cụ thể:

 • 2:30 – It’s half past two: Hai giờ ba mươi phút
 • 4:30 – It’s half past four: Bốn giờ ba mươi phút

Nếu khoảng thời gian đúng 15 phút, chúng ta sẽ dùng: (a) quarter past/ to

Trong đó:

 • A quarter past là cách nói hơn 15 phút
 • A quarter to là cách nói kém 15 phút

Ví dụ cụ thể:

 • 8:15 – It’s (a) quarter past eight: Tám giờ mười lăm.
 • 10:15 – It’s (a) quarter past ten: Mười giờ mười lăm.
 • 10:45 – It’s (a) quarter to eleven: Mười một giờ kém mười lăm.
 • 9:45 – It’s (a) quarter to ten: Mười giờ kém mười lăm.

Cách đọc các thứ trong tiếng anh 

Đối với các ngày trong tuần: chúng ta sẽ dùng giới từ “On” ở phía trước.

Ví dụ: On Monday, on Tuesday, on Wednesday,…

Cách đọc ngày trong tiếng anh 

Khi muốn đề cập đến ngày trong tiếng Anh, ta thường dùng số thứ tự (thứ nhất, thứ hai,…) để chỉ về ngày, thay vì số đếm (một, hai, ba,…).

Cùng ôn lại cách nói thứ tự trong tiếng Anh nhé:

 • 1st – first: thứ nhất
 • 2nd – second: thứ hai
 • 3rd – third: thứ ba
 • 4th – fourth: thứ tư
 • 5th – fifth: thứ năm
 • 6th – sixth: thứ sáu
 • 7th – seventh: thứ bảy
 • 8th – eighth: thứ tám
 • 9th – ninth: thứ chín
 • 10th – tenth: thứ mười
 • 11th – eleventh: thứ mười một
 • 12th – twelfth (ký tự v đổi thành f): thứ mười hai
 • 13th – thirteenth: thứ mười ba
 • 14th – fourteenth: thứ mười bốn
 • 15th – fifteenth: thứ mười lăm
 • 16th – sixteenth: thứ mười sáu
 • 17th – seventeenth: thứ mười bảy
 • 18th – eighteenth: thứ mười tám
 • 19th – nineteenth: thứ mười chín

Các số kết thúc bằng đuôi chẵn chục như 20 hay 30, đổi -y thành -i rồi thêm -eth.

E.g. 20 – twentieth: thứ hai mươi 

       30th – thirtieth: thứ ba mươi

Đối với các ngày cụ thể trong năm: chúng ta sẽ dùng giới từ “On” ở trước. 

Ví dụ: On June 5th, 2020.

Cách đọc tháng trong tiếng anh 

Đối với các tháng bằng tiếng Anh: chúng ta sẽ dùng giới từ “In” ở phía trước mỗi tháng.

Ví dụ: In January, In February, In March,…

Cách đọc năm trong tiếng anh

 •  Khi năm trong tiếng Anh là một số có bốn chữ số

Ta đọc hai chữ số đầu tiên là một số nguyên, tiếp đó hai chữ số thứ hai là một số nguyên.

Ví dụ năm 1995 thì ta sẽ chia ra làm 2 phần để đọc là 1995

 • 1066 = ten sixty-six
 • 1652 = sixteen fifty-two
 • 1941 = nineteen forty-one
 • 2017 = twenty seventeen

Với những năm mà đầu tiên của 1 thế kỷ, ví dụ như là năm 1608 thì ta sẽ thêm chữ O vào trước số cuối cùng trong năm.

Ví dụ:

 • 1608 = sixteen O eight.
 • 1901 = nineteen O one

 Cách đọc năm sau năm 2000

Cho năm 2000 thì chúng ta đọc là two thousand.

Cho các năm từ 2001 đến 2010, cách đọc phổ biến nhất là: two thousand and + number.

 • 2001 = two thousand and one
 • 2005 = two thousand and five
 • 2008 = two thousand and eight

Cho những năm sau năm 2010 trở đi thì có 2 cách đọc phổ biến:

 • two thousand and + number 
 • twenty + number 

Ví dụ: Với năm 2012, cả 2 cách đọc dưới đây đều đúng.

 • Cách 1: two thousand and twelve
 • Cách 2: twenty twelve

Cách đọc ngày giờ tháng năm đầy đủ trong tiếng anh 

Thứ + tháng + ngày (số thứ tự) + năm

Hoặc Thứ + ngày (số thứ tự) + of + tháng + năm.

Ví dụ:

March 2, 2009 – March second, two thousand and nine.

Ex: Wednesday, December 3rd, 2008: Wednesday, December the third, two thousand and eight. hoặc Wednesday, the third of December, two thousand and eight.

Các câu hỏi thường gặp về thời gian trong tiếng anh 

Cách hỏi thông thường

 • What’s the time? (Bây giờ là mấy giờ?)
 • What time is it? (Bây giờ là mấy giờ?)

Cách thanh lịch hơn để hỏi giờ, đặc biệt là đối với khi ta hỏi một người lạ

 • Could you tell me the time, please? (Phiền bạn có thể giúp tôi xem bây giờ là mấy giờ rồi được không?)
 • Do you happen to have the time? (Bạn có biết mấy giờ rồi không?)
 • Do you know what time it is? (Bạn có biết mấy giờ rồi không?)

Mẫu cấu trúc câu hỏi thông thường để chúng ta sử dụng vào việc hỏi về thời gian một sự kiện cụ thể sẽ xảy ra là :

 • What time…?
 • When…?

Ví dụ:

 • What time does the flight to Ha Noi leave? (Mấy giờ thì chuyến đến Hà Nội xuất hành?)
 • When does the bus arrive from Ben Thanh market? (Khi nào có xe buýt đến từ chợ Bến Thành?)
 • When does the concert begin? (Khi nào thì sẽ bắt đầu buổi hòa nhạc?)

Một số ví dụ:

Chà! Kiến thức nãy giờ chúng ta học cũng đã khá nhiều rồi đấy, đã đến lúc ôn lại và áp dụng vào thực tiễn rồi. Sau đây là một cuộc thoại giữa hai bạn trẻ nói về chỉ thị giãn cách ở Thành phố Hồ Chí Minh những ngày vừa qua, đừng quên note lại các cách sử dụng từ vựng và cấu trúc về thời gian trong đoạn hội thoại sau nhé!

A: When did Ho Chi Minh City begin the social distancing policy?

Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu giãn cách xã hội từ khi nào nhỉ?

B: Since May 30th, 2021.

Từ ngày 30/5/2021.

A: The 30th is a Tuesday, isn’t it?

Ngày 30 là thứ ba đúng không?

B: No, the policy began on Sunday, May 30th.

Không, là Chủ nhật, ngày 30/5.

A: Do you happen to know the exact time it began?

Thế bạn có biết chính xác giờ mà chỉ thị này bắt đầu không?

B: Yes, It started at 12AM.

Có chứ, vào lúc 12 đêm đó.

A: Oh, so we can not leave our homes until COVID 19 ends right?

Ồ, vậy tụi mình không được ra ngoài cho đến khi COVID 19 kết thúc đúng không?

B: Actually, we can. But please, do it occasionally only when necessary!

Thật ra là tụi mình vẫn được ra ngoài mà. Nhưng nhớ là chỉ thỉnh thoảng khi cần thiết thôi nha!

Hy vọng là bài viết vừa rồi đã cung cấp thật nhiều thông tin bổ ích cho các bạn. Chúng mình tin khoảng thời gian giãn cách xã hội là thời điểm tuyệt vời để tập trung phát triển kiến thức cũng như học được thêm thật nhiều những điều mới mẻ đấy! Hẹn gặp lại các bạn ở các bài viết khác cùng các chủ đề thú vị khác nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *