listening strategies for the ielts test answer key pdf

Giới thiệu về cuốn Listening Strategies for the IELTS Test

Quyển sách Listening Strategies for the IELTS Test hướng dẫn từng dạng bài đủ theo 4 parts trong IELTS Listening.

Các dạng bài được sắp xếp theo thứ tự từ cơ bản đến nâng cao với 7 unit là:

  • Letters,

  • Numbers and Numeral Relationships;

  • Form Filling and Table Completion;

  • Description and Location;

  • Answering Questions and Multiple Choice;

  • Note Completion and True/False;

  • Summary.

Ở chương cuối của quyển sách Listening Strategies for the IELTS Test các bạn sẽ có Parctice Tests cùng với scripts lẫn Đáp án giải thích chi tiết.

Đối với những bạn bắt đầu từ level cơ bản hay IELTS ở mức 4.5 trở lên, quyển này cực kỳ thích hợp vì ngay từ unit đầu tiên, các bạn được làm quen với Listening IELTS ở những vấn đề nhỏ nhặt nhất, đảm bảo các bạn kịp thích nghi và ghi điểm chắc chắn hơn.

Download now