👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Các chủ đề trong IELTS Speaking ở cả Part 1, 2, 3 thường gặp nhất

Bạn không biết nên bắt đầu ôn Speaking IELTS như thế nào? Đâu là những IELTS Speaking Topic thường gặp nhất? Đừng lo, qua bài viết dưới đây, DOL sẽ tổng hợp cho bạn những chủ đề phổ biến mà bạn có thể gặp trong phần thi Speaking IELTS và cách chuẩn bị một cách hiệu quả để tự tin đối diện với mọi thách thức. Các chủ đề trong IELTS Speaking phổ biến. • Các chủ đề Speaking IELTS Part 1: Work & Study, Sports, Hometown, Fashion, Art, Birthdays, Family, Friends, Clothes, Hobbies,... Các chủ đề IELTS Speaking Part 2: Art, Book, Communication, Daily Routine, Sports, Family, Gift, Hobbies, Internet, Journey,... Các chủ đề IELTS Speaking Part 3: Media, Love, Dating & Marriage, Technology, Law, Emotion, Internet, Fashion, Book & Reading, Culture, Public Speaking,...

Cùng DOL khám phá các chủ đề này trước khi bắt đầu hành trình ôn luyện IELTS nhé!

topic ielts speaking

Các chủ đề Speaking IELTS Part 1 thường gặp

Ở phần này, DOL sẽ cung cấp danh sách một số các chủ đề thường gặp trong ielts speaking Part 1 phổ biến kèm theo các mẫu câu hỏi giúp bạn luyện tập kỹ năng nói IELTS theo chủ đề nhé!

Work & Study (Công việc & học tập)

Dưới đây là một số câu hỏi mà bạn có thể gặp trong phần thi Speaking IELTS Part 1 chủ đề Công việc & học tập.

 • Are you a student or do you have a job?

 • Is there anything that you dislike about your school?

 • What will you do after graduation?

 • What is your job? / What kind of work do you do?

 • Do you like your work? / What do you like most about your job?

 • Why did you choose to work in this field?

Xem thêm: Bài mẫu IELTS Speaking Part 1 Topic Work & Study

Sports (Thể thao)

Dưới đây là các câu hỏi Speaking Part 1 chủ đề Thể thao thường gặp.

 • Are you a fan of any sports teams. Why?

 • What is the most popular sport in your country?

 • How do most people in your country keep fit?

 • Do you do any sports?

 • Who do you often play sports with?

 • What kind of sports do you want to do in the future?

Hometown (Quê hương)

Dưới đây là một số câu hỏi mà bạn có thể gặp trong phần thi Speaking IELTS Part 1 chủ đề Quê hương.

 • Do you often visit your hometown?

 • Do you think your hometown is a good place to bring up children?

 • Have there been any changes in your hometown?

 • What is there for a foreigner to do or see in your hometown?

 • What do you like most about your hometown?

 • What do you not like about it?

 • Would you prefer to live somewhere else? Why?

Chủ đê Hometown trong Speaking Part 1
Chủ đê Hometown trong Speaking Part 1

Fashion (Thời trang)

Dưới đây là một số câu hỏi mà bạn có thể gặp trong phần thi Speaking IELTS Part 1 chủ đề Thời trang.

 • What's your favorite color of clothes?

 • What kind of clothes do you usually wear?

 • Do you wear the same style of clothes on weekdays and on weekends?

 • Are clothes important to you?

 • Do you ever wear the traditional clothes of your country?

 • Have you ever worn a uniform?

 • Do most people in your country follow fashion?

Art (Nghệ thuật)

Dưới đây là một số câu hỏi mà bạn có thể gặp trong phần thi Speaking IELTS Part 1 chủ đề Nghệ thuật.

 • Are you good at art?

 • What is your favorite color?

 • Do you like art?

 • Do you often visit museums?

 • What kind of paintings do people like?

 • What benefits can you get from painting as a hobby?

 • Is it easy to learn how to draw?

Xem thêm: Bài mẫu IELTS Speaking Part 1 chủ đề Art.

Birthdays (Sinh nhật)

Dưới đây là một số câu hỏi mà bạn có thể gặp trong phần thi Speaking IELTS Part 1 chủ đề Sinh nhật.

 • Can you remember a birthday you enjoyed as a child?

 • Do most people celebrate their birthdays with a party in your country?

 • Which birthdays are considered important in your country?

 • Do you enjoy birthdays?

 • What do people in your country do to celebrate birthdays?

 • How do you like to celebrate your birthday?

 • What did you do on your last birthday?

 • Which birthdays are considered important in your country?

Family (Gia đình)

Dưới đây là một số câu hỏi mà bạn có thể gặp trong phần thi Speaking IELTS Part 1 chủ đề Gia đình.

 • Do you spend much time with your family?

 • Who are you closest to in your family?

 • Do you prefer spending time with your family or friends?

 • Are you still friends with people from your childhood? 

 • Is family important in your country?

Friends (Bạn bè)

Dưới đây là một số câu hỏi mà bạn có thể gặp trong phần thi Speaking IELTS Part 1 chủ đề Bạn bè.

 • Do you have many close friends?

 • Do you think friendship is important?

 • Which do you prefer to spend time with: a friend or spend time alone?

 • What kind of people do you like to have as friend?

 • Do you like face-to-face conversations with people?

 • Are most of your friends from school or from outside school?

Clothes (Quần áo)

Dưới đây là một số câu hỏi mà bạn có thể gặp trong phần thi Speaking IELTS Part 1 chủ đề Quần áo.

 • What types of clothes do you like to wear?

 • What kind of clothes do you never wear?

 • What’s your favourite color for clothes?

 • Do you enjoy buying clothes?

 • Do you think the brand of clothing is important?

 • What kind of clothes do people in your country usually wear?

Hobbies (Sở thích)

Dưới đây là một số câu hỏi mà bạn có thể gặp trong phần thi Speaking IELTS Part 1 chủ đề Sở thích.

 • Do you have a hobby?

 • What equipment do you need for it?

 • Do you think hobbies should be shared with other people?

 • What hobbies are popular in your country?

Chủ đề Hobbies trong phần Speaking Part 1
Chủ đề Hobbies trong phần Speaking Part 1

Các chủ đề IELTS Speaking Part 2 phổ biến nhất

Ở phần này, bạn sẽ được đưa 1 tờ giấy với chủ đề và một số câu hỏi gợi ý. bạn có 1 phút chuẩn bị và phải nói liên tục trong vòng 2 phút tiếp theo. Cùng DOL xem qua các topics for IELTS speaking phổ biến ở Part 2 nhé! 

Art (Nghệ thuật)

Describe a piece of art (a painting, drawing, sculpture or decorative object) that you like. You should say:

 • What the piece of art is?

 • Where and when you saw it?

 • What it looks like or what it shows and explain why you like this piece of art?

Book (Sách)

Describe a book you read that you enjoy reading. You should say:

 • What type of book it is?

 • What it is about?

 • How you knew about it and why you enjoyed reading it?

Xem thêm: Từ vựng IELTS chủ đề Book

Communication (Giao tiếp)

Describe your favourite way to communicate with someone. You should say:

 • What it is?

 • How you use it to communicate with others?

 • For how long you have been using this method and explain why you prefer to use this way to communicate with others?

Daily Routine (Thời gian biểu)

Describe one of your typical days. / Describe one of your daily life. You should say:

 • How do you start your day?

 • How long have you been following this routine?

 • Your favourite time and activity of the day?

 • And explain what do you do in a typical day of your life?

Sports (Thể thao)

Describe an outdoor sport you played for the first time. You should say:

 • What you did?

 • Where and when you did it?

 • How you felt about it later and say if you would recommend this activity to your friends?

Family (Gia đình)

Describe Someone in your family who you admire. You should say:

 • What relation this person is to you?

 • What are your first memories of this person?

 • How often you see this person and explain why you really admire this person?

Gift (Quà tặng)

Describe a gift that you recently gave to others. You should say:

 • When it happened?

 • Who you gave it to?

 • What gift you gave to the person and explain why you gave this gift to others?

Hobbies (Sở thích)

Talk about your favorite hobby. You should say:

 • What is it?

 • How long have you been doing it?

 • Who do you do it with and explain why this is important to you?

Internet (Mạng Internet)

Describe a website that you often use. You should say:

 • What type of website it is?

 • How you found out about it?

 • What it allows you to do and why you find it useful?

Xem thêm: Từ vựng IELTS chủ đề Internet

Journey (Chuyến đi)

Describe a journey that you remember well. You should say:

 • Where you went?

 • How you travelled?

 • Why you went on that journey and explain why you remember this journey so well?

Các IELTS Speaking Topic thường gặp trong Part 3

Ở Part 3, các câu hỏi giám khảo đưa ra sẽ có phạm vi rộng hơn dựa trên chủ đề đã được đề cập ở Part 2. Những câu hỏi này sẽ yêu cầu bạn mở rộng câu trả lời bằng cách đưa ra giải thích kèm ví dụ về xã hội nói chung.

00:00

Media (Truyền thông)

Dưới đây là một số câu hỏi mà bạn có thể gặp trong phần thi IELTS Speaking Part 3 chủ đề Truyền thông.

 • Do large media organizations have too much influence?

 • What is the most important medium for people in your country?

 • How do you think people will get their news in the future? 

 • Do you believe everything you read in the newspapers?

Love, Dating & Marriage (Tình yêu, Hẹn hò & Hôn nhân)

Dưới đây là một số câu hỏi mà bạn có thể gặp trong phần thi Speaking IELTS Part 3 chủ đề Tình yêu, Hẹn hò & Hôn nhân.

 • Who will pay for the wedding cost? Man or woman or both? Why?

 • What is the best age to get married?

 • Do you think weddings in your countries waste lots of money?

 • If you are 35 years old without marriage, do you still waiting for your true love? Why?

Technology (Công nghệ)

Dưới đây là một số câu hỏi mà bạn có thể gặp trong phần thi Speaking IELTS Part 3 chủ đề Công nghệ.

 • Do you think online shopping is a good trend?

 • What do you think of people who are addicted to playing online games?

 • Do you think computers make our life simpler or more complex?

 • Do you think imagination is essential for scientists?

Law (Luật)

Dưới đây là một số câu hỏi mà bạn có thể gặp trong phần thi Speaking IELTS Part 3 chủ đề Luật.

 • Are there laws about environmental protection in Vietnam?

 • What kinds of rules are there in Vietnamese schools?

 • What can teachers do to make students obey the rules?

 • What should parents do to educate children about laws?

Emotion (Cảm xúc)

Dưới đây là một số câu hỏi mà bạn có thể gặp trong phần thi Speaking IELTS Part 3 chủ đề Cảm xúc.

 • Is it difficult for Vietnamese people to express their feelings?

 • Who do you think talk more? Children or grown - ups?

 • What’s the difference between males and females in terms of expressing their feelings?

 • Do you think people who have more talent are happier than others?

Internet (Mạng Internet)

Dưới đây là một số câu hỏi mà bạn có thể gặp trong phần thi Speaking IELTS Part 3 chủ đề Mạng Internet.

 • Do most people have a computer at home in your country? What do most people use it for?

 • Do you think all the information on the internet is true?

 • How can people find reliable information on the internet?

 • How has the internet changed the way we live?

Fashion (Thời trang)

Dưới đây là một số câu hỏi mà bạn có thể gặp trong phần thi Speaking IELTS Part 3 chủ đề Thời trang.

 • Do all people enjoy shopping for clothes?

 • Why women like to go shopping?

 • Why some women buy cheaper clothes and expensive ones at the same time?

 • Do you think it is good for people buy expensive clothes? Why?

Book & Reading (Sách & Việc đọc)

Dưới đây là một số câu hỏi mà bạn có thể gặp trong phần thi Speaking IELTS Part 3 chủ đề Sách & Việc đọc.

 • Do you generally read a lot of books or do you prefer watching TV? Why?

 • What kind of books are considered good reads in your opinion?

 • Do you think that people read nowadays as they did in the past?

 • Do you regard famous writers as good role models?

Culture (Văn hoá)

Dưới đây là một số câu hỏi mà bạn có thể gặp trong phần thi Speaking IELTS Part 3 chủ đề Văn hóa.

 • Do you think it’s important to know about other cultures?

 • How can we benefit from learning about other cultures?

 • What do you think is the best way to learn about another culture?

 • Do you think that learning foreign languages can help us understand foreign cultures?

Public Speaking (Nói trước công chúng)

Dưới đây là một số câu hỏi mà bạn có thể gặp trong phần thi Speaking IELTS Part 3 chủ đề Nói trước công chúng.

 • Why do people feel nervous when they are giving a speech to others?

 •  How can people improve their public speaking skills?

 • Can you suggest any methods that would help reduce nervousness?

 • Is it good for people to visit schools and give a talk to children about different things?

Tổng hợp đề thi Speaking IELTS mới nhất cho từng chủ đề. Đừng bỏ qua nhé!

Bạn đọc có thể xem thêm 220 topics for IELTS speaking trong tài liệu sau đây:

Bí quyết ghi điểm trong phần thi Speaking IELTS

Để đạt điểm cao trong phần thi IELTS Speaking, thí sinh cần lưu ý 1 số vấn đề nhất định. Dưới đây là một số tips IELTS Speaking mà bạn có thể tham khảo.

 • Tập trung nghe kỹ câu hỏi do giám khảo đưa ra.

 • Giữ bình tĩnh trong suốt quá trình thi.

 • Tốc độ nói vừa phải, không nói quá nhanh hoặc quá chậm.

 • Trả lời đúng trọng tâm câu hỏi, tránh nói quá dài dòng dẫn đến lan man. Tuy nhiên cũng không nên nói quá ngắn gọn làm thiếu ý câu hỏi.

 • Dùng cấu trúc, từ vựng linh hoạt, đa dạng, đảm bảo sử dụng ngôn ngữ ở nhiều mức độ khác nhau.

 • Chú ý tông giọng khi nói, tập trung nhấn nhá, để cảm xúc vào câu nói chứ không nên đọc như bình thường.

 • Không học thuộc lòng câu trả lời và nói sao cho thật tự nhiên.

Ngoài việc biết các chủ đề phổ biến cho bài thi Speaking IELTS và các ngữ cảnh mà chúng sẽ được thảo luận, bạn có thể làm gì khác để cải thiện các buổi học của mình? Một vài tips bổ sung cho bạn đó là hãy ghi lại bài nói của bạn sau đó nhờ một người bạn lắng nghe một số câu trả lời của bạn cho các câu hỏi IELTS Speaking. Từ đó nhận ra những điểm chưa tốt và cải thiện

Mời bạn xem thêm cách để có được điểm cao trong IELTS Speaking Part 3 ở video dưới đây nhé.

video-thumbnail

Qua bài viết này, DOL đã cung cấp cho các bạn một số IELTS Speaking Topic phổ biến. Cùng với đó là những câu hỏi thường gặp nhất ở cả 3 phần. Chúc các bạn ôn tập hiệu quả và đạt được mức điểm mong muốn nha!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background