IELTS Writing: Các bước viết Argumentative Essay ăn điểm

Argumentative essay IELTS là dạng bài dễ gặp nhất trong những năm gần đây. Tuy phổ biến, nhưng chẳng dễ xơi vì nó yêu cầu người viết phải truyền tải được ý tưởng một cách logic và chặt chẽ, nhằm thuyết phục được người đọc. Vậy cách tiếp cận tốt nhất cho dạng bài này là gì? DOL sẽ mang đến cho bạn tư duy viết bài tốt nhất trong bài viết lần này.

blog-cover-editor