Bài tập Ngữ pháp IELTS chủ đề Comparison

Mặc dù nói là một chủ đề Comparison nhưng thực chất điểm ngữ pháp này lại có rất nhiều dạng: so sánh hơn, so sánh nhất, so sánh bằng, so sánh kép. Nếu không ôn tập và làm bài nhiều lần sẽ khiến các sĩ tử dễ nhầm lẫn giữa các cấu trúc với nhau. Vì vậy, hôm nay hãy cùng DOL ôn thông qua các bài tập ngữ pháp IELTS chủ đề Comparison bên dưới nha!
Bài tập Ngữ pháp IELTS chủ đề Comparison
Bạn bối rối về các loại câu so sánh? Bạn hay bị nhầm lẫn giữa các cấu trúc câu? Bạn chưa biết sử dụng như thế nào để thành thạo điểm ngữ pháp này và đạt điểm cao hơn trong kỳ thi IELTS? Vậy thì cùng DOL giải ngay những bài tập ngữ pháp IELTS chủ đề Comparison vận dụng sau đây để giải quyết vấn đề nhé!


💥Bài tập 1

Chọn đáp án đúng cho các câu sau:He was ………………………… of all the runners.

fastest
the fastest
the faster


He plays ……………………… than anyone else in the team.

better
more good
the best


My grandfather was one of the …………………………….. persons in my neighborhood.

the more influential
the most influential
most influential


That was the ……………………… interesting movie I have ever seen.

most
more
x


I am not at all ………………………………… with your performance.

impressed
more impressed
most impressed


When I talked to her yesterday, she sounded …………………………….. than ever.

happy
happier
happiest


The teacher encouraged them to work …………………………...

hard
harder
Either could be used here


I did much ……………………………….. work today than yesterday.

less
little
least


I have ………………………… respect for people who ill-treat animals.

little
less
least


It was ten times …………………………… than I expected.

difficulter
more difficult
most difficult💢 Bài tập 2

Điền đáp án đúng với từ gợi ý trong ngoặc:1 He runs ( fast )
01.

of all.
2 My Tam is one of (popular)
02.

singers in my country.
3 Which planet is (close)
03.

to the Sun?
4 Carol sings as (beautiful)
04.

as Mary, but Cindy sings the (beautiful)
05.


5 The weather this summer is even (hot)
06.

than last summer.
6 Your accent is ( bad )
07.

than mine.
7 Hot dogs are (good)
08.

than hamburgers.
8 They live in a (big)
09.

house, but Fred lives in a (big)
10.

one.
9 French is considered to be (difficult)
11.

than English, but Chinese is the (difficult)  
12.

language.
10 It’s the (large)
13.

company in the country.
💫 Bài tập 3

Viết lại câu sử dụng cấu trúc so sánh kép:

The apartment is small. The rent is cheap.
=> The
Tung spends much money and time with his girlfriend, he becomes happy.
=> The
The joke is talented. The laughter is loud.
=> The
She goes to bed late. She feels tired.
=> The
As her father gets older, he wants to travel less.
=> The
As this road gets busy, it becomes dangerous.
=> The
They are young, they learn easily.
=> The
The hotel is cheap, the services are bad.
=>The
He uses much electricity, his bill will be high.
=>The
When technology is modern, the world’s environment becomes worse and worse.
=> The

Như vậy là các bạn đã cùng DOL giải qua một vài bài tập ngữ pháp IELTS chủ đề Comparison rồi, nếu còn gì thắc mắc các bạn có thể ôn lại lý thuyết về cấu trúc câu Comparison trong IELTS. Còn bây giờ thì nghỉ ngơi một chút, và nhớ ghi note lại những chỗ còn sai bạn nha! Chúc các bạn luyện thi IELTS hiệu quả.