Cấu trúc Câu hỏi đuôi trong tiếng Anh (Tag question)

Câu hỏi đuôi trong tiếng Anh (tag question) là một điểm ngữ pháp rất hay được sử dụng chủ yếu trong giao tiếp hằng ngày. Sử dụng tag question một cách thành thạo sẽ giúp bạn có thể tiến gần hơn đến với mục tiêu nói tiếng Anh chuẩn như người bản xứ. Trong bài viết ngày hôm nay, DOL English sẽ tổng hợp giúp bạn các kiến thức xoay quanh câu hỏi đuôi trong tiếng Anh (tag question).

Cấu trúc Câu hỏi đuôi trong tiếng Anh (Tag question)

A. Lý thuyết về câu hỏi đuôi (tag questions)

Câu hỏi đuôi (Tag question) là gì?

Câu hỏi đuôi hay tag question có cấu trúc khá đặc biệt trong tiếng Anh, được hiểu là câu xác nhận/ câu bày tỏ dưới dạng một “câu hỏi nhỏ”. Chúng ta sử dụng câu hỏi đuôi khi muốn yêu cầu một sự xác nhận nào đó, ví dụ như “Is that right?” hoặc “Do you agree?”. Những câu hỏi dạng này khá phổ biến trong tiếng Anh

Chúng ta cùng xem ví dụ sau:

 • You work at Starbuck, don’t you?

Câu trên có 2 phần, câu khẳng định (You work at Starbuck) và câu hỏi đuôi (don’t you?). Câu hỏi đuôi (tag question) chính là những câu hỏi nhỏ được đặt cuối một câu khẳng định.

Ví dụ khác:

 • He’s not coming with us, isn’t he?

⇒ Anh ấy sẽ không đi cùng với chúng ta, đúng không?

 • They were having breakfast when you arrived, weren’t they?

⇒ Họ đang ăn sáng lúc cậu tới, phải không?

Cấu trúc câu hỏi đuôi (tag question)

Có rất nhiều cách dùng câu hỏi đuôi nhưng về mặt quy tắc chung, một câu hỏi đuôi sẽ luôn có 2 thành phần chính:

statement + tag question

Trong đó, 2 phần này sẽ trái ngược nhau. Có nghĩa là nếu câu trước được chia ở dạng khẳng định trong câu hỏi đuôi sẽ là phủ định và ngược lại.

Ví dụ:

 • He’s gone, isn’t he?

⇒ Anh ấy đi rồi, phải không?

⇒ Động từ to be ở câu trước là ở dạng khẳng định, động từ to be ở câu hỏi đuôi là ở dạng phủ định.

Ngoài ra, câu hỏi đuôi (tag question) sẽ bao gồm 2 thành phần chính: bao gồm 1 trợ động từ (

: be, do, have) hoặc 1 động từ khuyết thiếu (modal : can, should, …) và 1 đại từ đóng vai trò làm chủ ngữ (subject pronoun).

Khi nào dùng câu hỏi đuôi?

Chúng ta sử dụng câu hỏi đuôi trong tiếng anh ở 2 trường hợp sau đây:

Trường hợp 1: Người nói không chắc chắn và muốn xác định thông tin trong câu nói có chính xác hay không.

Ví dụ:

 • This way leads to your house, doesn’t it?

⇒ Đường này đi về nhà ông, phải không

⇒ Ở đây, người nói không chắc chắn là con đường này dẫn tới nhà của người nghe nên hỏi để xác định lại

Trường hợp 2: Câu hỏi đuôi được sử dụng nếu người nói muốn xem liệu người nghe có đồng ý với mình hay không.

Ví dụ:

 • We are not coming to the party, aren’t we?

⇒ Mình sẽ không đi quẩy, phải không?

⇒ Người nói muốn biết liệu người nghe có đồng ý với người nói về việc sẽ không đi quẩy.

Trong văn nói ý nghĩa của câu hỏi đuôi phụ thuộc vào cách chúng ta diễn đạt. Nếu chúng ta xuống giọng ở câu hỏi đuôi có nghĩa là chúng ta không thực sự đặt câu hỏi, chúng ta chỉ muốn người nghe đồng ý với chúng ta. Nếu chúng ta lên giọng ở câu hỏi đuôi thì đó là câu hỏi thực sự

Cách tạo câu hỏi đuôi (tag question)

Tùy theo động từ chính và chủ ngữ của câu trước mà chúng ta sẽ có những cách hình thành câu hỏi đuôi (tag question). Các bạn hay làm theo từng bước sau nhé:

Bước 1: Xác định chủ ngữ và động từ chính trong câu

Bước 2: Chủ từ của câu nói là đại từ, ta lặp lại đại từ này

Bước 3: Chuyển động từ chính ở mệnh đề chính sang thể ngược lại (khẳng định sang phủ định, phủ định sang khẳng định)

Ví dụ:  Chúng ta có mệnh đề chính:

 • They can’t swim

⇒ tag question sẽ là: can they

⇒ They can’t swim, can they?

Lưu ý câu hỏi đuôi trong tiếng Anh (question tag)

1. Về chủ ngữ

 • Nếu chủ ngữ là đại từ, thì chúng ta lặp lại đại từ

⇒ She was an ex-convict, wasn’t she?

 • Nếu chủ ngữ là danh từ, ta dùng đại từ tương ứng thay thế

⇒ Your roommates are playing basketball, aren’t they?

 • Nếu chủ ngữ là đại từ bất định (everything, nothing) thì ta dùng “it”

⇒ Everything have changed, haven’t it?

 • Các chủ ngữ như no one, nobody, someone, somebody, everyone, everybody, anyone, anybody thì chúng ta dùng “they”

⇒  Someone called me last night, didn’t they?

 • Đại từ this / that được thay bằng “it”; these / those được thay bằng “they”

⇒ This is yours, isn’t it?

⇒ Those are birds, aren’t they?

2. Về động từ chính

 • Nếu động từ trong mệnh đề chính là trợ động từ (auxiliary verbs) thì chúng ta sử dụng trợ động từ được lặp lại ở phần đuôi và có dạng ngược lại.

⇒ She is your girlfriend, isn’t she?

⇒ They’ve gone away for a few days, haven’t they?

⇒ They weren’t here, were they?

 • Nếu động từ trong mệnh đề chính là động từ khiếm khuyết (modal verbs) thì chúng ta sử dụng lại động từ khiếm khuyết đó và dạng ngược lại so với mệnh đề chính

⇒ She must go, musn’t she?

⇒ You can’t swim, can you?

 • Nếu động từ trong mệnh đề chính là động từ thường (ordinary verbs) thì chúng ta sử dụng trợ động từ do / does / did ở phần đuôi

⇒ They study art, don’t they

⇒ You played this game before, didn’t you?

Cách trả lời câu hỏi đuôi (tag question)

Có nhiều bạn gặp phải vấn đề trong việc trả lời câu hỏi đuôi, không biết trả lời theo ý của mệnh đề chính hay phần câu hỏi đuôi. Trong tiếng Anh, cách trả lời chính xác là bạn trả lời theo mệnh đề chính. Một bí quyết để bạn có thể nhớ được cách trả lời chính xác cho tag question chính là bạn cứ nghĩ trong đầu phần đuôi dịch sang tiếng việt là “phải không?” và trả lời theo ý của mệnh đề chính.

Ví dụ:

 • You are going to finish the assignment on time, aren’t you?

Bạn sẽ xong hết bài đúng giờ, phải không.

⇒ Yes, I am going to finish the assignment on time.

⇒ No, I am not going to finish the assignment on time.

Trường hợp đặc biệt của câu hỏi đuôi

 • Nếu chủ ngữ và động từ chính của mệnh đề chính là “I am” thì phần đuôi là “aren’t I” chứ không phải là “amn’t I”

⇒ I am not crazy, aren’t I?

 • Đối với những mệnh đề chính bắt đầu là Let’s thì phần đuôi sẽ là “shall we”

⇒ Let’s go out tonight, shall we?

 • Nếu mệnh đề chính là lời mời, thì phần đuôi sẽ là “won’t you”

⇒ Have a drink, won’t you?

 • Nếu mệnh đề chính có ý yêu cầu lịch sự hay là một mệnh lệnh thì chúng ta sử dụng “will/would/can/can’t you” cho phần đuôi

⇒ Open the door, will you?

 • Nếu mệnh đề chính có động từ khiếm khuyết là ought to thì phần tag question sẽ là “shouldn’t”  

⇒ She ought to do exercise every morning, shouldn’t she?

B. Bài tập câu hỏi đuôi (tag question exercise)

Bài tập

1. She is collecting stickers,

2. We often watch TV in the afternoon,

3. You have cleaned your bike,

4. John and Max don’t like maths,

5. Peter played handball yesterday,

6. They are going home from school,

7. Mary didn’t do her homework last Monday,

8. He could have bought a new car,

9. Kevin will come tonight,

10. I’m clever,

Đáp án

1. Isn’t she?

2. Don’t we?

3. Haven’t you?

4. Do they?

5. Didn’t he?

6. Aren’t they?