(Conditional Sentence) Câu điều kiện loại 0 – 1- 2- 3 sử dụng như thế nào trong tiếng Anh

Câu điều kiện (Conditional Sentence) – Công thức, Cách dùng và Bài tập

Trong bài học này DOL  English sẽ chia sẻ cho các rất đầy đủ công thức, cách dùng phân biệt cho từng câu điều kiện cùng với bài tập để các bạn rèn luyện nắm chắc kiến thức lý thuyết câu điều kiện. Hi vọng bài học này sẽ giúp ích cho bạn nâng cao trình độ tiếng Anh hiệu quả nhé!

Câu điều kiện là gì ?

Câu điều kiện (Conditional sentences) là dạng câu dùng để diễn đạt một sự việc sẽ xảy ra khi có một điều kiện cụ thể xảy ra

Ví dụ: “If it rains, the picnic will be cancelled (Nếu trời mưa, chuyến dã ngoại sẽ bị hủy bỏ)”.

Trong đó, mệnh đề phụ (còn được gọi là mệnh đề if) diễn đạt điều kiện, còn mệnh đề chính diễn đạt kết quả (result).

Các loại câu điều kiện

4 loại câu điều kiện phân chia theo 0, 1, 2, 3 và một số dạng biến thể khác (tổng là 6). Thường mệnh đề if sẽ đứng trước và phân cách hai mệnh đề bằng dấu phẩy. Nhưng nếu đổi chỗ hai mệnh đề thì không cần dấu phẩy.

Ví dụ: I will buy this bag for you if you help me to do my homework (Tôi sẽ mua cái cặp này cho bạn nếu bạn giúp tôi làm bài tập về nhà).

Tổng hợp công thức câu điều kiện:

Loại Công thức Cách sử dụng Ví dụ
0 If + S + V(s,es), S+ V(s,es)/câu mệnh lệnh Điều kiện diễn tả thói quen, sự thật hiển nhiên If you freeze water, it becomes solid. (Nếu bạn đóng băng nước, nước sẽ trở nên rắn lại.)
1 If + S + V(s,es), S + Will/Can/shall…… + V

 

Điều kiện có thể xảy ra ở hiện tại ở tương lai If the weather is nice, I will go swimming tomorrow. (Nếu trời đẹp, ngày mai tôi sẽ đi bơi)
2 If + S + V2/ Ved, S +would/ Could/ Should…+ V

 

Điều kiện không có thật ở hiện tại If I were you, I would follow her advice. (Nếu tôi là bạn, tôi sẽ làm theo lời khuyên của cô ấy)
3 If + S + Had + V(pp)/Ved, S + would/ could…+ have + V(pp)/Ved

 

Điều kiện không có thật trong quá khứ If I had studied the lessons, I could have answered the questions. (Nếu tôi học bài thì tôi đã trả lời được câu hỏi)

Câu điều kiện loại 0

Câu điều kiện loại 0 là câu dùng để diễn tả một sự thật, chân lý, hoặc thói quen sẽ xảy ra khi điều kiện nói tới xảy ra trước.

If + S + V (s,es), S + V(s,es)

If this thing happens that thing happens.

Ex: If you freeze water, it becomes a solid (Nếu bạn đóng băng nước, nó sẽ trở thành chất rắn).

*Lưu ý: Bạn có thể thay thế “if” bằng “when” vì đều có ý nghĩa chung như nhau.

Câu điều kiện loại 1

Câu điều kiện loại 1 là câu dùng để dự đoán một hành động, sự việc có thể xảy ra trong tương lai khi có một điều kiện nhất định xảy ra trước.

If + S + V (s,es), S + Will/Can/shall… + V

If + hiện tại đơn, tương lai đơn

E.g: If she works hard, she will pass (Nếu cô ấy làm việc chăm chỉ, cô ấy sẽ đỗ).

Câu điều kiện loại 2

Câu điều kiện loại 2 là câu dùng để diễn tả một hành động, sự việc có thể sẽ không xảy ra trong tương lai dựa vào một điều kiện không có thật ở hiện tại.

If + S + V2/ Ved, S + Would/ Could/ Should… + V

If this thing happened that thing would happen.

To be: were/weren’t

E.g: If I were taller, I would buy this dress (Nếu tôi cao hơn, tôi sẽ mua cái váy đó).

Câu điều kiện loại 3

Câu điều kiện loại 3 là câu dùng để diễn tả một hành động, sự việc đã không xảy ra trong quá khứ bởi điều kiện nói tới đã không xảy ra.

If + S + Had + V(pp)/Ved, S + would/ could… + have + V(pp)/Ved

If this thing had happened that thing would have happened

E.g: If you had studied harder you would have passed the exam (Nếu bạn chăm chỉ hơn, bạn sẽ đỗ kỳ thi).

Biến thể câu điều kiện dạng hỗn hợp

Câu điều kiện hỗn hợp dùng để giả thiết về một hành động, sự việc sẽ xảy ra ở hiện tại nếu điều kiện nói tới trong quá khứ có thật hoặc giả thiết về một hành động, sự việc sẽ xảy ra trong quá khứ nếu điều kiện nói tới có thật.

Loại 1: If + S + had + Vpp/V-ed, S  + would + V-inf

If this thing had happened that thing would happen.

Loại 2: If + S + V-ed, S  + would/could/might + have + Vpp/V-ed

If this thing happened that thing would have happened.

E.g: If I had worked harder, then I would be rich now. (Nếu tôi làm việc chăm chỉ hơn, thì bây giờ tôi đã giàu có).

Biến thể câu kiều kiện dạng đảo ngữ

Trong tiếng Anh, người ta thường dùng dạng đảo, đặc biệt câu loại 2 và 3. Các từ should, were, had đảo lên trước chủ ngữ trong đó should là dùng trong điều kiện loại 1, were dùng trong loại 2 và had dùng trong loại 3.

Công thức đảo câu điều kiện loại 1: Should + S + Vo, S + Will + Vo

Ví dụ: Should I go school tomorrow, I will give my classmate this book. = If I go to school tomorrow, I will give my classmate this book

=> Dịch: Tôi có nên đi học vào ngày mai, tôi sẽ tặng bạn cùng lớp cuốn sách này. = Nếu tôi đi học ngày mai, tôi sẽ tặng bạn cùng lớp cuốn sách này.

Công thức đảo câu điều kiện loại 2: Were + S + to + Vo, S + Would + Vo

Ví dụ: Were I you, I would buy this house. => If I were you, I would buy this house.

=> Dịch: Tôi là bạn, tôi sẽ mua ngôi nhà này. => Nếu tôi là bạn, tôi sẽ mua ngôi nhà này.

Công thức đảo câu điều kiện loại 3: Had + S + V3/Ved, S + Would have + V3/Ved

Ví dụ: Had he driven carefully, the accident wouldn’t have happened. => If he had driven carefully, the accident wouldn’t have happened.

=> Dịch: Anh ấy lái xe chậm lại, tai nạn đã không xảy ra. => Nếu anh ta lái xe chậm lại, tai nạn đó đã không xảy ra.

Các trường hợp khác của câu điều kiện

Unless

Unless được sử dụng thay If… not trong tất cả các loại câu điều kiện.

Câu điều kiện loại 1: Unless + hiện tại đơn

You will be sick if you don’t stop eating.

=> You’ll be sick unless you stop eating. (Bạn sẽ bị bệnh trừ khi bạn ngừng ăn)

Câu điều kiện loại 2: Unless + quá khứ đơn

If he wasn’t very ill, he would be at work.

=> Unless he was very ill, he would be at work. (Anh ấy sẽ đi làm trừ khi anh ấy bị bệnh)

Câu điều kiện loại 3: Unless + quá khứ hoàn thành

Our director would not have signed the contract if she hadn’t had a lawyer present.

=> Our director would not have signed the contract unless she had had a lawyer present. (Đạo diễn của chúng tôi đã không ký hợp đồng trừ khi cô ấy không có luật sư đại diện)

Một số cụm từ đồng nghĩa với if

suppose/supposing

Trong một số trường hợp điều kiện, bạn có thể thay if bằng

Supposing (giả sử như): Đặt ra giả thiết.

Ví dụ: Supposing I don’t arrive till after midnight, will the guest-house still be open? (Nếu tôi không có mặt sau nửa đêm, thì nhà nghỉ có còn mở cửa không?)

Mệnh đề Wish/If only

Bên cạnh câu điều kiện thì Wish, câu ao ước cũng gần giống nhau nên bạn cần học thêm nhé.

Wish là ước, sử dụng tương tự if only – nếu chỉ. Ý nghĩa thể hiện sự tiếc nuối và những điều muốn thay đổi trong quá khứ, hiện tại. Đồng thời là ước mơ ở tương lai.

Cách sử dụng wish trong tương lai

Dùng để diễn tả mong ước về một điều gì đó trong tương lai. Thì sử dụng là thì hiện tại đơn.

Cấu trúc: S + wish (es) + S + would/could + V1

Ví dụ:

He wishes he would be a designer in the future.

I wish it would rain. The garden really needs some water.

Có thể không phải là ước mơ mà là ước muốn, mong muốn thay đổi, có thể đó là điều khiến bạn khó chịu. Sử dụng Wish đi kèm với would

*Lưu ý: wish + would là nói về điều gì đó ở hiện tại không thể thay đổi nên không nói đến quá khứ.

Ví dụ: bạn có thể nói I wish I didn’t eat so much chocolate nhưng không thể nói I wish I wouldn’t eat so much chocolate

Sử dụng wish ở hiện tại

Câu Wish ở hiện tại nói về những mong ước về sự việc không có thật ở hiện tại và có thể là giả định ngược lại so với thực tế.

Cấu trúc: S + wish (es) + S + V2/ed + ...

*Lưu ý: “to be: were/weren’t”

Ví dụ:

I wish I knew what to do.

If only I didn’t have so much homework I could go to the concert tonight. She has a lot of homework and she can’t go to the concert.

Wish sử dụng trong quá khứ

Thể hiện ước muốn về sự việc không có thật ở quá khứ, giả định điều ngược lại so với thực tế đã xảy ra.

Cấu trúc: S + Wish (es) + S+ V3/ed

Ví dụ:

I wish I’d studied harder when I was at school. He didn’t study harder when he was at school.

She wishes she could have been there (She couldn’t be there).

Bài tập (mỗi loại 20 câu viết theo công thức, 20 câu sửa lỗi sai) 20 câu tổng hợp + 20 câu sửa lỗi sai tổng hợp

CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 0

PHẦN 1: Điền vào chỗ trống.

 1. If I (wake up) ____ late, I (be) ____ late for work.
 2. If my husband (cook) ____, he (burn) ____ the food.
 3. If Julie (not/wear) ____ a hat, she (get) ____ sunstroke.
 4. If children (not/eat) ____ well, they (not/be) ____ healthy.
 5. If you (mix) ____ water and electricity, you (get) ____ a shock.
 6. If people (eat) ____ too many sweets, they (get) ____ fat.
 7. If you (smoke) ____ , you (get) ____ yellow fingers.
 8. If children (play) ____ outside, they (not/get) ____ overweight.
 9. If you (heat) ____ ice, it (melt) ____.
 10. If I (speak) ____ to John, he (get) ____ annoyed.
 11. I (feel) ____ good the next day if I (go) ____ to bed early.
 12. Lots of people (come) ____ if Jenny (have) ____ a party.
 13. She (buy) ____ expensive clothes if she (go) ____ shopping.
 14. My daughter (pass) ____ her exams if she (work) ____ hard.
 15. David (be) ____ sick if he (drink) ____ milk.
 16. The river (freeze) ____ if it (be) ____ very cold.
 17. I (like) ____ to visit the museums if I (be) ____ in a new city.
 18. I (cycle) ____ to work if the weather (be) ____ fine.
 19. My flatmate (clean) ____ really well if she (clean) ____ the house.
 20. Everybody (be) ____ grumpy if it (rain) ____ a lot.

PHẦN 2: Tìm và sửa lỗi sai

 1. If my parents stayed at home on weekends, I have to help with housework.
 2. If my mother was at home, I do the washing up or hoovering.
 3. If she was not at home, I wash the car or work in the garden with my dad.
 4. If they were at home on weekdays, I do my homework first and then go out.
 5. If my father do not work in the evening, we play games on his computer.
 6. We did not do the housework if they leave the house.
 7. I just lied in bed if there is nothing to watch on TV.
 8. Or I chatted with my friends on Skype if they feel like chatting.
 9. My little sister usually played with her best friend if she comes to our place.
 10. But she didn’t know what to do if her friend can’t come.
 11. If you not pay on time, you have to pay a fine. 
 12. If you never showered, you are sweaty and smelly.
 13. If you park your car on double yellow lines, your car would be pulled away. 
 14. If you weren’t at home, you can collect your parcel at the post-office.
 15. If you will delete an email, it stays in your trash for 30 days. 
 16. Normally, you would be charged late fees, if you return your car late. 
 17. Please, read what happens if you cancelled your booking. 
 18. I don’t have any breakfast if I overslept. 
 19. Find out what you can do if you will travel without a ticket. 
 20. I always take my umbrella if it rained. 

CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 1

PHẦN 1: Điền vào chỗ trống.

 1. David will leave for Rent tomorrow if the weather _____ (be) fine.
 2. What will you do if you _____ (not / go) away for the weekend ?
 3. The game _____ (start) if you put a coin in the slot.
 4. If you _____ (be) scared of spiders, don’t go into the garden.
 5. We’ll have to go without John if he ( not arrive) _____soon.
 6. Please don’t disturb him if he_____ (be) busy.
 7. If she _____ (accept) your card and roses, things will be very much hopeful.
 8. If a holiday_____ (fall) on a weekend, go to the beach.
 9. If she (come) _____ late again, she’ll lose her job.
 10. If he (wash) _____my car, I’ll give him $20.
 11. He’ll be late for the train if he (not start) _____ at once.
 12. If I lend you $100, when you (repay) _____me?
 13. Unless I have a quiet room I (not be able) _____to do any work.
 14. If we leave the car here, it (not be) _____ in anybody’s way.
 15. Someone (steal) _____ your car if you leave it unlocked.
 16. Unless he (sell) _____more, he won’t get much commission.
 17. If you come late, they (not let) _____you in.
 18. If you (not go) _____away I’ll send for the police.
 19. If he _____ (eat) all that, he will be ill.
 20. What _____ (happen) if my parachute does not open?

PHẦN 2: Tìm và sửa lỗi sai

 1. If I studied hard, I will pass this year’s exam.
 2. If the weather was  fine, we will go on a picnic.
 3. If I went to Paris, I will visit the Eiffel Tower.
 4. If they didn’t invite me, I will not go .
 5. If he got my email, he will send the information we need.
 6. If she traveled to London, she will visit the museums.
 7. If I got the money, I will buy a mobile phone.
 8. If you made trouble, I will send you to the principal.
 9. If I had enough time this evening, I will watch a movie.
 10. If he had money, he will lend me what I need.
 11. If you sent this letter now, she will receive it tomorrow.
 12. Sarah doesn’t come to the party if you don’t invite her. 
 13. If we’ll order the new TV set tomorrow, we’ll get it on Friday. 
 14. Nobody will like you if you won’t change your behavior. 
 15. You won’t be able to use grammar correctly unless you don’t understand it. 
 16. As long as you won’t make a mess in my bedroom, you can share it with me. 
 17. You’ll get a discount providing you’ll have their loyalty card. 
 18. Suppose they will win the match, will they be in the finals?
 19. I get rid of my old car if you don’t need it. 
 20. We’ll take some sandwiches with us in case we’ll be hungry. 
 21. He’ll speak to us on condition that we won’t mention his name in the article. 

CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 2

PHẦN 1: Điền vào chỗ trống.

 1. If I (were/was/would be) ____ rich, I (will try/would try/tried) ____ to help the poor.
 2. What (would you do/will you do/did you do) ____ if you (see/would see/saw) ____ a huge spider in your shoe?
 3. If I (was/would be/were) ____ you, I (asked/would ask/will ask) ____ for their help.
 4. If he (finded/would find/found) ____ a wallet in the street, he (would take/took/taked) ____ it to the police.
 5. If she (were/was/would be) ____ a colour, she (is/would be/were) ____ red.
 6. They (were/would be/will be) ____ terrified if they (saw/see/would see) ____ aliens in their garden.
 7. If I (have) ____ a lot of money, I (buy) ____ a yacht.
 8. If I (be) ____ a baby, I (cry) ____ all of the time.
 9. If she (eat) ____ lots of chocolate, she (have) ____ bad teeth.
 10. If I (not have) ____ a pencil, I (borrow) ____ one.
 11. If he (not have to) ____ go to school, he (watch) ____ television all day.
 12. If she (have) ____ good grades, she (be) ____ happy.
 13. My boss (be) ____ very pleased if I (finish) ____ the job.
 14. I (not go) ____ to school if I (have) ____ a bad cold.
 15. If she (earn) ____ some money, she (buy) ____ a new dress.
 16. If I (invite) ____ fifty friends to my birthday party, my parents (be) ____ mad.
 17. If he (start) ____ at once, he (arrive) ____ there by midday.
 18. Tom (be) ____ sick if he (eat) ____ all those chocolates.
 19. If I (my glasses, I able to read. (lose/not be)
 20. You (become) ____ ill if you (forget) ____ your jacket.

PHẦN 2:

 1. If I win the lottery, I would be a millionaire.
 2. If I were rich , I quit my job.
 3. I would travel around the world if I will quit my job.
 4. I would buy anything I want if I get that jackpot.
 5. I will buy the most expensive car if I wanted .
 6. If I traveled somewhere, I would staying in the most luxurious hotels.
 7. But I would not be too materialistic if I have millions of dollars.
 8. I help the poor if I became a millionaire.
 9. I would give some money to charities, if I am rich.
 10. If I have millions of dollars, I would not be mean.
 11. If we have a yacht, we would sail the seven seas.
 12. If he had more time, he will learn karate.
 13. If they told their father, he will be very angry.
 14. She would spend a year in the USA if it is easier to get a green card.
 15. If I live on a lonely island, I would run around naked all day.
 16. We would help you if we know how.
 17. My brother would buy a sports car if he has the money.
 18. If I felt better, I would gone to the cinema with you.
 19. If you go by bike more often, you would not be so flabby.
 20. She would not talk to you if she is mad at you.

CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 3

PHẦN 1:

 1. If I had known my friend was in hospital, I (go) ____ to see her.
 2. I did not see you in the pool yesterday. If I had seen you, I (swim) ____ with you.
 3. My mother did not go to the gym yesterday. She (go) ____ if she had not been so tired.
 4. She (not/ leave) ____ home if her father had not disturbed her.
 5. If he had been looking in front of himself, he (not/walk) ____ into the wall.
 6. The view of the mountain was wonderful. If I had had a camera, I (take) ____ some pictures.
 7. She was not thirsty. If she had been thirsty, she (drink) ____ some water.
 8. If my grandmother had gone to the university, she (study) ____ science. She likes science a lot.
 9. If I had known how to swim, I (swim) ____ when we went to the beach.
 10. If you had given a direct address to me, I (find) ____ that museum easily.
 11. If I had had enough money, I (buy) ____ a big house for myself.
 12. We (go) ____ for the picnic yesterday if the weather had not been rainy.
 13. If the weather (to be) ____ nice, they (to play) ____ football.
 14. If we (to go) ____ to a good restaurant, we (to have) ____ a better dinner.
 15. If John (to learn) ____ more words, he (to write) ____ a good report.
 16. If the boys (to take) ____ the bus to school, they (to arrive) ____ on time.
 17. If the teacher (to explain) ____ the homework, I (to do) ____ it.
 18. If they (to wait) ____ for another 10 minutes, they (to see) ____ the pop star.
 19. If the police (to come) ____ earlier, they (to arrest) ____ the burglar.
 20. If you (to buy) ____ fresh green vegetables, your salad (to taste) ____ better.

PHẦN 2:

 1. I couldn’t stay with you. I wouldn’t have left if I didn’t have the appointment. 
 2. My sister didn’t want to marry Jim. If he had proposed to her, she would refuse. 
 3. We couldn’t buy the house. But we would have done it if we had enough money. 
 4. I didn’t catch a word.. If I had understood, I’d give them some advice. 
 5. If he wasn’t the best player in the team, he wouldn’t have earned so much. 
 6. Peter was furious. He wouldn’t lose his temper if he hadn’t done all the work on his own.
 7. The kitten didn’t want to leave the house. Otherwise it would have played in the garden if it didn’t rain cats and dogs.
 8. I would drop in if I had known it. 
 9. They wouldn’t have traveled by ship if the authorities didn’t close the airport on the island. 
 10. If I were twenty years younger, I would have asked her to marry me. 
 11. What birthday present would you have buy for me if you had not forgotten about it?
 12. Marion would have been shocked if you had tell her the truth.
 13. Suppose you had want to apply for the job, how would you have done it?
 14. I would have agreed with the contract on condition that I had enough time to think it over.
 15. If we had made the decision in time, we wouldn’t have miss the chance.
 16. He would have worked on the project provided he raised some funds.
 17. If the trees died, what would you have planted instead of them?
 18. We would have rent the car on condition that it hadn’t been so expensive.
 19. We would have order the new PC provided that they had delivered it immediately.
 20. If you had lent me the money, I would have give it back to you the following week.

CÂU ĐIỀU KIỆN DẠNG ĐẢO

PHẦN 1: Viết lại các câu sử dụng đảo ngữ

 1. If you plant seeds on the ground, you will have a beautiful garden of flowers

 1. If it snows, we will have to reschedule tomorrow.

 1. If you treat people around you well, you will feel happy in your heart.

 1. If you try to nurture your dream, you will accomplish it in the future.

 1. If it rains, we will have to cancel the concert today.

 1. If you love someone sincerely, you will receive that love again.

 1. If she has a headache, she will see a doctor for treatment.

 1. If you agree to join my birthday party, I will feel very happy.

 1. If he refused the confession, she would feel very sad.

 1. If I successfully complete the project, I will receive a great bonus from the company.

 1. If she tries to cross this mountain, she will win the competition.

 1. If I didn’t skip meals, I wouldn’t feel hungry like this.

 1. If Jack had invested in his business, he would have made a big profit from it.

 1. If Irene didn’t ruin the script yesterday, she would have had a chance to memorize it all

 1. If Kate is a rich child, she will travel all over the world.

 1. If she left the current company, it would be difficult for her to find such a good company.

 1. If he had listened to me explain, he wouldn’t have ruined this new computer software.

 1. If I have a chance to go back to the past, I will do the right and meaningful things.

 1. If Mary gave in to the argument, she would have left a good impression on her boss’ heart.

 1. If you believe in success, then you will have a chance to achieve it in the future.

-→

PHẦN 2:

 1. Should you need some more money, took an extra 200.
 2. Were I your father, I would insisted you practice harder.
 3. Should my girlfriend will call, please let me know right away.
 4. Had I thought of the right words, I would have tell them what I was thinking!
 5. Were I a rich kid, I would not had to worry about spending anything.
 6. Should they ran out of tickets, we will have to go to another theater.
 7. Should you will change your mind, let us know. 
 8. Had you know my mom, you would have thought he was crazy too.
 9. Had you hear her singing, you would have laughed too.
 10. Were I a celebrity, I could bought any bag I want. 
 11. Were he to love me, he wouldn’t left me to live in New York.
 12. Should she hates me, she won’t help me complete this project.
 13. Were Lisa to studied hard for the exam, she would not fail.
 14. Were I a bird, I would have to flown to the lands I like.
 15. Were you be me, you wouldn’t be able to stand this pain,
 16. Should your boyfriend be a good person, he will not hitting you in arguments.
 17. Were you not just to teach me the secret to the competition, I wouldn’t been the champion.
 18. Should Jane be passionate about the job, she will not found it difficult to do it.
 19. Should he is healthy, he can carry this table out.
 20. Had you not be my motivation, I wouldn’t have been able to overcome this terrible disease.

CÂU ĐIỀU KIỆN HỖN HỢP

PHẦN 1:

 1. We (have) ____ enough time if we wanted to see the castle.
 2. In case you (buy) ____ a car, will you teach me to drive?
 3. She (get) ____ angry if you had told her.
 4. If they (support) ____ our product when we asked them, they would get a discount now.
 5. Even if I (ask) ____ him, he won’t come.
 6. It will be a disaster unless Joyce (help) ____ us.
 7. If you (have) ____ something to eat in the morning, you wouldn’t feel sick now.
 8. I wouldn’t risk it if I (be) ____ you.
 9. The chicken isn’t very good. It (taste) ____ better if you had put some spices on it.
 10. I won’t go to the dance unless you (join) ____ me.
 11. If the hotel in Paris had been full, we ____  somewhere else. (stay)
 12. If I got the job, I ____  grateful to you. (be)
 13. Unless she  (fail) ____ the test she will get her driving licence next week.
 14. How would you explain the meaning of this word if you (not know) ____ it?
 15. We (not be) ____ angry if you had refused the dinner.
 16. If I were you, I (not take) ____ it.
 17. If Ken (not mend) ____ the car, who will do it?
 18. If I (not be) ____ in a hurry when I got up, I wouldn’t catch the train.
 19. She won’t finish it on time if she (not start) ____ right now.
 20. Had I driven slowly, I (not crash) ____.

PHẦN 2:

 1. If Bob hadn’t came home late last night, he wouldn’t be tired now.
 2. If I hadn’t revised my lesson, I wouldn’t get bonus scores today.
 3. If Anna had learned English in high school, she would have a good job.
 4. If I am rich, I would have bought a new flat last month.
 5. We could reach Tony’s house now if we had ask for directions before.
 6. If She hadn’t got married to a Chinese, She wouldn’t living in china
 7. If She hadn’t do the homework last night, She wouldn’t get a high score today.
 8. If I hadn’t miss the end of the film, I would know who the murderer was.
 9. If he weren’t an only child, his parents wouldn’t have spoil him.
 10. If I were rich, I will have bought that house last month.
 11. My parents will have bought this house if the man had not sold it to someone else.
 12. If my uncle had tell me the way to his office, I would not have arrived so late.
 13. If he had not fail his driving test, his parents would have lent him their car.
 14. If Victoria had celebrated her birthday at home, I will have brought her some flowers.
 15. She would have been at the airport if she read the message carefully.
 16. If you don’t keep silent, you wake the baby up.
 17. If Rachel had learnt how to drive, she could visited her distant relatives.
 18. If Susan hadn’t eat four cream cakes, she wouldn’t have felt sick.
 19. If I hadn’t go to bed early, I wouldn’t have got up early today.
 20. If Robert hadn’t start smoking cigarettes, he wouldn’t have got a bad cough

CÂU ĐIỀU KIỆN UNLESS

PHẦN 1: Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi

 1. If you don’t study harder, you ‘ll fail the next exam.

=> Unless ………………………………………………………………..

 1. If he doesn’t practice writing every day, he can’t improve his writing skill.

=> Unless ………………………………………………………………..

 1. Unless this man is a driver, he can’t help you move by car.

=> If ………………………………………………………………..

 1. Unless you go out more often, you might fall ill.

=> If ………………………………………………………………..

 1. If you don’t return this book to the library today, you’ll have to pay a fine.

=> Unless ………………………………………………………………..

 1. Unless he cleaned up the car now, his boss could ask him to do this.

=> If …………………………………………………………………

 1. Unless they were absent now, they would meet the headmaster.

=> If …………………………………………………………………

 1. If I didn’t know the number, I would not ring her up.

=> Unless …………………………………………………………………

 1. If my sister didn’t have a terrible headache she wouldn’t be absent from her class.

=> Unless …………………………………………………………………

 1. If Peter didn’t study hard, he could not get good marks.

=> Unless ………………………………………………………………..

PHẦN 2: Chọn If hoặc Unless dựa vào nghĩa và cấu trúc câu

 1. ______ my teacher helps me, I’ll be unable to do it .
 2. ______ I meet his father, I’ll tell him the whole truth.
 3. You won’t get well ______ you stop eating junk food.
 4. ______ you exercise regularly, you won’t be able to lose some weight.
 5. ______ you exercise regularly, you’ll lose some weight.
 6. The teacher will be mad ______ you don’t do the homework.
 7. You can’t go on vacation ______ you don’t save your money.
 8. You will feel cold ______ you wear a jacket.
 9. They’ll arrive on time ______ they hurry.
 10. Don’t call me late ______ it’s an emergency.

PHẦN 3: Tìm và sửa lỗi sai

 1. Unless you will go to sleep soon, you will be very tired
 2. What will happen unless I am late for the train tomorrow? 
 3. I will go to the supermarket unless my mother can not. 
 4. What will happen unless I attend the meeting tomorrow?
 5. Unless my teacher help me, I’ll be unable to do it .
 6. If I meet his father, I would tell him the whole truth.
 7. You won’t get well unless you stopped eating junk food.
 8. Unless you exercised regularly, you won’t be able to lose some weight.
 9. If you exercise regularly, you lost some weight.
 10. The teacher will be mad if you didn’t do the homework.
 11. You can’t go on vacation unless you don’t save your money.
 12. You will feel cold unless you have wear a jacket.
 13. They’ll arrive on time unless they were lost.
 14. Don’t call me late unless it would be an emergency.
 15. Unless you drive more carefully, you would have an accident.
 16. Unless you pruned these trees, they won’t grow well.
 17. He’ll get lost unless someone showed him the way.
 18. If you practiced your English, you can improve it quickly.
 19. If you don’t hurry, you’ll late for school again.
 20. Unless there was oxygen, fire cannot burn.

CÂU ĐIỀU KIỆN VỚI SUPPOSE

 1. Suppose you _________ (want) to apply for the job, how would you have done it?
 2. Supposing I  _________  (arrive) till after midnight, will the guest-house still be open? 
 3. Supposing you  _________  (lose) your passport, you’d have to go to the embassy, wouldn’t you?
 4. Supposing she  _________  (recognise) us – she might never have spoken to us.
 5. Supposing he  _________  (ask) about these problems, what should we say?
 6. Supposing someone  _________  (make) mistakes, how would we know? 
 7. Suppose we  _________  (buy) this coat, we would have enough money to go home.
 8. Suppose he  _________  (come), what can we do?
 9. Supposing we  _________  (have) the day off, we should have a holiday. 
 10. Suppose we  _________  (miss) the train – what will we do then?
 11. We’d love to come and see you on Saturday, supposing I  _________  (have) to work that day.
 12. Suppose we  _________  (meet) in the offices downstairs at four o’clock?
 13. Supposing I  _________  (bring) my car and you and I travel together, I would save us half the cost of petrol and parking.
 14. Suppose we  _________  (ask) Anna to baby-sit, she would not agree. 
 15. Supposing someone else  _________  (write) the essay, we would not know.
 16.  Suppose we  _________  (buy) our umbrellas, we would have been wet.
 17. Supposing they  _________  (close) the road, we would have lost.
 18. Suppose we  _________  (use) a sheet, we will save a lot of money.
 19. Supposing there  _________  (be) sharks, we will die.
 20. Supposing you  _________ (do) your homework first, you could go watch TV.

PHẦN 2: Tìm và sửa lỗi sai:

 1. Supposing you slip, I would catch you.
 2. That is very clever, but supposing you had slipped?
 3. Suppose you asked your mother for help, she will agree.
 4. Suppose none of us could solve that problem, we will have to ask for help.
 5. Supposing I be late, you can call me.
 6. Suppose he was right, his wife will be wrong
 7. Supposing he hated you, what will you do?
 8. Suppose you win the lottery, what would you do? 
 9. Supposing you win the football match, what would you do?
 10. Supposing you hadn’t given us the directions, we wouldn’t have find the house.
 11. Supposing you see Ann, could you ask her to call me?
 12. Supposing I am you, I would buy this car.
 13. Supposing I have money, I would buy this car.
 14.  Supposing I have had money, I would have bought the car.
 15.  Supposing (that) you were wrong, what will you do then?
 16. Supposing I hadn’t be absent yesterday, I would have met him.
 17. Supposing he has come to see me yesterday, I would have taken him to the movies.
 18.  Supposing you didn’t studied hard, you couldn’t pass the exam.
 19. Suppose he is right, his wife would be wrong.
 20. Supposing he hated you, what will you do?

MỆNH ĐỀ WISH/IF ONLY

PHẦN 1: Viết lại câu nghĩa không đổi

 1. I don’t know the answer to your question.

……………………………………….…………………………………………

 1. I am not good at Chinese.

……………………………………….…………………………………………

 1. You didn’t tell me about that earlier.

……………………………………….…………………………………………

 1. I didn’t finish my work last night.

……………………………………….…………………………………………

 1. I don’t have enough money to buy this villa.

……………………………………….…………………………………………

 1. Today isn’t Sunday.

……………………………………….…………………………………………

 1. I think my dad should stop smoking.

……………………………………….…………………………………………

 1. I’ve lost my passport.

……………………………………….…………………………………………

 1. I don’t live near the city center.

……………………………………….…………………………………………

 1. It’s a pity that you can’t understand how I feel about you.

……………………………………….…………………………………………

 1. He doesn’t like playing soccer.

-> I wish __________________________________

 1. I don’t have a personal computer.   

-> I wish __________________________________

 1. Today isn’t a holiday.  

-> I wish __________________________________

 1. I can’t sing this song.

->  I wish __________________________________

 1. He was punished by his father.

->  I wish __________________________________

PHẦN 2: Điền từ thích hợp:

16.I wish he _________ (be)  here now.

 1. She wishes you _________ (feel)  better.

18.I wish that you _________ (be) here yesterday.

 1. I wish he_________  (finish) he work tonight.
 2. We wish you _________ (come) tomorrow.

PHẦN 3: Tìm và sửa lỗi sai

 1. I wish that I have a car. 
 2. I wish that I can play the piano. 
 3. I wish that I am not at work 
 4. I wish that it is winter.
 5. I wish that I am ill 
 6. I wish that I have new shoes 
 7. I wish that I can afford to go on holiday 
 8. I wish that I have time to read lots of books 
 9. I wish that I can drive 
 10. I wish that my laptop isn’t broken 
 11. He wishes it didn’t rain yesterday.
 12. I wish my father gives up smoking in the near future.
 13. I wish I studied very well last year.
 14. I wish you will come to my party next week.
 15. I wish it stops raining now.
 16. I wish you are my sister.
 17. She wish she could speak English well.
 18. I wish it didn’t rained now.
 19. I wish I was a doctor to save people.
 20. I wish I have more time to look after my family.

ĐÁP ÁN

CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 0

PHẦN 1

1. wake up/’m

2. cooks/burns

3. doesn’t wear/gets

4. don’t eat/aren’t

5. mix/get

6. eat/get

7. smoke/get

8. play/don’t get

9. heat/melts

10. speak/gets

11. feel/go

12. come/has

13. buys/goes

14. passes/works

15. is/drinks

16. freezes/’s

17. like/’m

18. cycle/’s

19. cleans/cleans

20. is/rains

PHẦN 2

 1. stayed => stay
 2. was => is
 3. was => is
 4. were => are
 5. do not => does not
 6. did=> do
 7. lied => lie
 8. chatted => chat
 9. played => play
 10. didn’t => doesn’t
 1. you not => do not pay
 2. Showered => shower
 3. would be => is
 4. weren’t => aren’t
 5. will => delete
 6. would be => are
 7. cancelled => cancel
 8. overslept => oversleep
 9. will travel => travel
 10. rained => rains

CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 1

PHẦN 1:

1. is

2. don’t go

3. will start

4. are

5. doesn’t arrive

6. is

7. accepts

8. falls

9. comes

10. washes

11. doesn’t start

12. will you repay

13. won’t be able

14. won’t be

15. will steal

16. sells

17. won’t let

18. don’t go

19. eats

20. will happen

PHẦN 2:

 1. studied => study
 2. was => is
 3. went => go
 4. didn’t => don’t
 5. got => gets
 6. Traveled => travel
 7. got => get
 8. made => make
 9. had => have
 10. had => have
 1. sent => send
 2. doesn’t come => won’t come
 3. we’ll order => we order
 4. won’t change => don’t change
 5. you don’t understand => you understand
 6. won’t make => don’t make
 7. you’ll have => you have
 8. they will win => they win
 9. I get rid => I’ll get rid
 10. we’ll be => we are
 11. won’t mention => don’t mention

CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 2

PHẦN 1:

 1. were/would try
 2. would you do/saw
 3. were/would ask
 4. found/would take
 5. were/would be
 6. would be/saw
 7. had/would buy
 8. were/would cry
 9. ate/would have
 10. didn’t have/would borrow
 1. didn’t have to/would watch
 2. had/would be
 3. would be/finished
 4. wouldn’t go/had
 5. earned/would buy
 6. invited/would be
 7. started/would arrive
 8. would be/ate
 9. lost/wouldn’t be
 10. would become/forgot

PHẦN 2:

 1. win => won
 2. quit => would quit
 3. will quit => quitted
 4. get => got
 5. will => would
 6. staying => stay
 7. have => had
 8. help => would help
 9. am => were
 10. have => had
 1. have => had
 2. will => would
 3. will => would
 4. is => were
 5. live => lived
 6. know => knew
 7. has => had
 8. would gone => would go
 9. go => went
 10. is => was

CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 3

PHẦN 1:

 1. would have gone
 2. would have swum
 3. would have gone
 4. would not have left
 5. would not have walked
 6. would have taken
 7. would have drunk
 8. would have studied
 9. would have swum
 10. would have found
 1. would have bought
 2. would have gone
 3. had been/would have played
 4. had gone/would have had
 5. had learned/would have written
 6. had taken/would have arrived
 7. had explained/would have done
 8. had waited/would have seen
 9. had come/would have arrested
 10. had bought/would have tasted

PHẦN 2:

 1. didn’t have => hadn’t had
 2. would refuse => would have refused
 3. had => had had
 4. ‘d give => would have given
 5. wasn’t => hadn’t been
 6. wouldn’t lose => wouldn’t have lost
 7. didn’t rain => hadn’t rained
 8. would drop => would have dropped
 9. didn’t close => hadn’t closed
 10. were => had been
 1. buy => bought
 2. tell => told
 3. want => wanted
 4. had => had had
 5. miss => missed
 6. raised => had raised
 7. died => had died
 8. rent => rented
 9. order => ordered
 10. give => given

CÂU ĐIỀU KIỆN HỖN HỢP

PHẦN 1:

 1. would have
 2. buy
 3. would have got
 4. had supported
 5. ask
 6. helps
 7. had had
 8. were
 9. would taste
 10. join
 1. would have stayed
 2. would be
 3. fails
 4. did not know
 5. would not have been
 6. would not take
 7. does not mend
 8. had not been
 9. does not start
 10. would not have crashed

PHẦN 2:

 1. came => come
 2. get => have got
 3. have => have had
 4. am => were
 5. ask => asked
 6. living => be living
 7. do => done
 8. miss=> missed
 9. spoil=> spoiled.
 10. will => would
 1. will => would
 2. tell => told
 3. fail => failed
 4. will => would
 5. read => had read
 6. wake => will wake
 7. visited => visit
 8. eat => eaten
 9. go => gone
 10. start => started

CÂU ĐIỀU KIỆN DẠNG ĐẢO

PHẦN 1:

1. Should you plant seeds on the ground, you will have a beautiful garden of flowers.

2.  Should it snow, we will have to reschedule tomorrow.

3. Should you treat people around you well, you will feel happy in your heart.

4. Should you try to nurture your dream, you will accomplish it in the future.

5. Should it rain, we will have to cancel the concert today.

6. Should you love someone sincerely, you will receive that love again.

7. Should she have a headache, she will see a doctor for treatment.

8. Should you agree to join my birthday party, I will feel very happy.

9. Were he to refuse the confession, she would feel very sad.

10. Should I successfully complete the project, I will receive a great bonus from the company.

11. Should she try to cross this mountain, she will win the competition.

12. Were I not to skip meals, I wouldn’t feel hangry like this.

13. Had Jack invested in his business, he would have made a big profit from it.

14. Were Irene not to ruin the script yesterday, she would have had a chance to memorize it all.

15. Should Kate be a rich child, she will travel all over the world.

16. Were she to leave the current company, it would be difficult for her to find such a good company.

17. Had he listened to me explain, he wouldn’t have runied the new computer software.

18. Should I have a chance to go back to the past, I will do the right and meaningful things.

19. Were Mary to give in to the argument, she would have left a good impression on her boss’ heart.

20. Should you believe in success, then you will have a chance to achieve it in the future.

PHẦN 2:

 1. took => take
 2. insisted => insist
 3. will call => call
 4. tell => told
 5. had => have
 6. ran => run
 7. will change => change
 8. know=> known
 9. hear => heard
 10. bought => buy
 1. left => leave
 2. hates => hate
 3. studied => study
 4. to flown => flown
 5. be me => me
 6. hitting => hit
 7. been => be
 8. found => find
 9. is healthy => be healthy
 10. be => been

CÂU ĐIỀU KIỆN UNLESS

PHẦN 1:

 1. Unless you study harder, you ‘ll  fail the next exam.
 2. Unless he practices writing every day, he can’t improve his writing skill.
 3. If this man is not a driver, he can’t help you move by car.
 4. If you don’t go out more often, you might fall ill.
 5. Unless John returns this book to the library, he’ll have to pay a fine.
 6. If he didn’t clean up the car now, his boss could ask him to do this.
 7. If they were not absent now, they would meet the headmaster.
 8. Unless I knew the number, I would not ring her up.
 9. Unless my sister had a terrible headache she wouldn’t be absent from her class.
 10. Unless Peter studied hard, he could not get good marks.

PHẦN 2:

 1. Unless 
 2. If 
 3. unless 
 4. Unless 
 5. If 
 1. if 
 2. if 
 3. unless
 4. if 
 5. unless 

PHẦN 3:

 1. will go => go
 2. unless => if
 3. unless => if
 4. unless => if
 5. help => helps
 6. would => will
 7. stopped => stop
 8. exercised => exercise
 9. lost => lose
 10. don’t save => save
 1. wear=> wear.
 2. were => are
 3. would be => is
 4. would => will
 5. pruned => prune
 6. showed => show
 7. practiced => practice
 8. late => be late
 9. was => is

CÂU ĐIỀU KIỆN VỚI SUPPOSE

PHẦN 1:

 1. Had wanted
 2. arrive 
 3. lost
 4. hadn’t recognised 
 5. asked 
 6. made 
 7. hadn’t bought
 8. doesn’t come
 9. have 
 10. miss 
 1. don’t have 
 2. meet 
 3. don’t bring 
 4. asked 
 5. wrote
 6.  hadn’t brought
 7. had closed 
 8. use 
 9. are sharks
 10. did 

PHẦN 2:

 1. Slip => slipped
 2. is => was
 3. asked => ask
 4. could => can
 5. be=> am.
 6. was => is
 7. Hated => hate
 8. win => won
 9. win => won
 10. find => found
 1. see => saw
 2. am => were
 3. have => had
 4. have => had
 5. were => are
 6. be => been
 7. has => had
 8. studied => study
 9. Would => will
 10. hated => hate

MỆNH ĐỀ WISH/ONLY

PHẦN 1:

 1. If only I knew the answer to your question.
 2. If only I were good at Chinese.
 3. If only you had told me about that earlier.
 4. If only I had finished my work last night.
 5. If only I had enough money to buy this villa.
 6. If only today were Sunday.
 7. If only my dad would stop smoking.
 8. If only I hadn’t lost my passport.
 9. If only I lived near the city center.
 10. If only you could understand how I feel about you.
 11. I wish he liked playing soccer.
 12. I wish I had a personal computer.
 13. I wish today were a holiday.
 14. I wish I could sing this song.
 15. I wish he hadn’t been punished by his father.

PHẦN 2:

 1. were
 2. felt
 3. had been
 4. would finish
 5. would come

PHẦN 3:

 1. have => car
 2. can => could
 3. am => were
 4. is=> was
 5. Am => was
 6. have => had
 7. can => could
 8. have => had
 9. Can => could
 10. isn’t => wasn’t
 1. didn’t rain ⟹ hadn’t rained
 2. gives ⟹ would give
 3. studied ⟹ had studied
 4. will ⟹ would
 5. stops ⟹ stopped
 6. are -> were
 7. wish ⟹ wishes
 8. rained ⟹ rain
 9. was ⟹ were
 10. have ⟹ had

BÀI TẬP TỔNG HỢP

PHẦN 1:

 1. If we meet at 9:30, we (to have) ____ plenty of time.
 2. Lisa would find the milk if she (to look) ____ in the fridge.
 3. The zookeeper would have punished her with a fine if she (to feed) ____ the animals.
 4. If you spoke louder, your classmates (to understand) ____ you.
 5. Dan (to arrive) ____ safe if he drove slowly.
 6. You (to have) ____ no trouble at school if you had done your homework.
 7. If you (to swim) ____ in this lake, you’ll shiver from the cold.
 8. The door will unlock if you (to press) ____ the green button.
 9. If Mel (to ask) ____ her teacher, he’d have answered her questions.
 10. I (to call) ____ the office if I was/were you.
 11. If it (to be) ____ warmer, we (to go) ____ swimming.
 12. My parents (to buy) ____ this house if the man (not/to sell) ____ it to someone else.
 13. If he (not/to fail) ____ his driving test, his parents (to lend) ____ him their car.
 14. If my uncle (to tell) ____ me the way to his office, I (not/to arrive) ____ so late.
 15. She (to be) ____ at the airport if she (to read) ____ the message carefully.
 16. Lucy (not/to hurt) ____ her foot if she (not/to drop) ____ the old box on it.
 17. If you (to use) ____ a sharp knife, you (not/to cut) ____ yourself.
 18. If Victoria (to celebrate) ____ her birthday at home, I (to bring) ____ her some flowers.
 19. We (to take) ____ the train to Edinburgh if it (to run) ____ on time.
 20. If Max (not/to forget) ____ his schoolbag, he (to give) ____ you your USB flash drive.

PHẦN 2:

 1. If you mix red and blue, you got purple.
 2. If Arsenal won, they’ll be top of the league.
 3. If it rains, we would cancel the match.
 4. If you took the first bus, you’ll get there on time.
 5. If you needed more helpers, I can try and get some time off work.
 6. Mary might deliver your parcel if you asked her.
 7. If I were 20, I would have travel the world.
 8. If Jim lent us his car, we could have go to the party.
 9. We would saved £3.50 a day if we didn’t eat any lunch.
 10. If burglars break into my house, they wouldn’t find any money.
 11. Would you be very angry if I fail my exam?
 12. If I were you, I’d phoned her straight away.
 13. If you really love me, you would buy me a diamond ring.
 14. If I knew where she lived, I would gone and see her.
 15. If you go to bed earlier you wouldn’t be so tired.
 16. If it has been warmer, we would have gone swimming.
 17. My parents would have buy this house if the man had not sold it to someone else.
 18. If he had not fail his driving test, his parents would have lent him their car.
 19. If my uncle had tell me the way to his office, I would not have arrived so late.
 20. She would have be at the airport if she had read the message carefully.

ĐÁP ÁN

PHẦN 1

1. will have

2. looked

3. had fed

4. would understand

5. would arrive

6. would have had

7. swim

8. press

9. had asked

10. would call

11. If it had been warmer, we would have gone swimming.

12. My parents would have bought this house if the man had not sold it to someone else.

13. If he had not failed his driving test, his parents would have lent him their car.

14. If my uncle had told me the way to his office, I would not have arrived so late.

15. She would have been at the airport if she had read the message carefully.

16. Lucy would not have hurt her foot if she had not dropped the old box on it.

17. If you had used a sharp knife, you would not have cut yourself.

18. If Victoria had celebrated her birthday at home, I would have brought her some flowers.

19. We would have taken the train to Edinburgh if it had run on time

20. If Max had not forgotten his schoolbag, he would have given you your USB flash drive.

PHẦN 2:

 1. got => get
 2. Won => win
 3. would => will
 4. took => take
 5. needed => need
 6. Asked => ask
 7. have travel => travel
 8. have go => go
 9. saved => save
 10. break => broke
 1. fail => failed
 2. I’d phoned => phone
 3. love => loved
 4. gone => go
 5. go => went
 6. has => had
 7. buy => bought
 8. fail => failed
 9. tell => told
 10. be => been

Trên đây là toàn bộ đầy đủ kiến thức về câu điều kiện trong tiếng anh, các bạn hãy học tập thật kỹ để nắm chắc về câu điều kiện nhé! đừng quên nếu có khó khăn gì trong quá trình học thì hãy comment dưới bài viết để được DOL hỗ trợ nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *