Ưu đãi 500,000đ
21 suất học bổng 500,000đ
còn 21 suất học bổng, cho lớp IELTS Offline chương trình kết thúc sau 7d 1h 12m 42s
Ưu đãi 500,000đ
21 suất học bổng 500,000đ
còn 21 suất học bổng, cho lớp IELTS Offline chương trình kết thúc sau 7d 1h 12m 42s

Giải Pháp IELTS Offline & Online hợp bích, CHẤP COVID. XEM THÊM

Khi Đăng ký lớp IELTS Offline tại DOL IELTS Đình Lực

Tặng ngay 1 khóa IELTS Online tương ứng

Thoải mái lựa chọn Học Online/Offline tùy tình hình COVID.

Lớp Online hiệu quả & tương tác như Offline. Đảm bảo đầu ra

IELTS Grammar: Dùng từ thế nào cho đúng
A
Number / Amount / Proportion / Figure
B
For example / Such as 
C
Dấu câu

IELTS Grammar: Dùng từ thế nào cho đúng

02/06/20195 min read
Tiếng Anh có nhiều từ khi dịch ra sẽ mang ý nghĩa giống nhau, nhưng thực tế chúng lại được sử dụng theo những cách khác nhau cũng như diễn tả các ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Trong bài viết hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một số nhóm từ như vậy để các bạn tham khảo và vận dụng trong bài thi IELTS nhé.

A. Number / Amount / Proportion / Figure

1. Number

 • Được dùng dưới dạng: the number of + danh từ số nhiều – Ex: the number of visitors;

 • Không được dùng để diễn tả tỷ lệ phần trăm hay với danh từ không đếm được như m̶̶o̶̶n̶̶e̶̶y̶.

2. Amount

 • Được dùng dưới dạng: the amount of + danh từ không đếm được – Ex: the amount of money;

 • Không được dùng với các danh từ đếm được – Ex: the amount of p̶̶e̶̶r̶̶s̶̶o̶̶n̶ / p̶̶e̶̶o̶̶p̶̶l̶̶e̶.

3. Proportion

 • Chỉ được dùng để diễn tả tỷ lệ phần trăm, không diễn tả số lượng

 • Dùng dưới dạng: the proportion of + danh từ số nhiều – Ex: the proportion of people.

4. Figure

 • Dùng dưới dạng: the figure of + danh từ mang nghĩa là số liệu thống kê;

 • Dùng được cho cả danh từ đếm được, không đếm được và tỉ lệ phần trăm;

 • Dùng cấu trúc này với tên quốc gia – the figure of Canada – mang nghĩa là số liệu thống kê của quốc gia đó.

Xem thêmNgữ pháp cho IELTS – các cách diễn đạt ở tương lai

While / Whilst / Whereas / As

 • While và whilst có nghĩa giống nhau, tuy nhiên whilst dùng trong văn phong trang trọng hơn;

 • Whereas luôn được dùng để diễn tả sự tương phản. While/whilst có thể được dùng để diễn tả sự tương phản, hoặc có nghĩa là cùng lúc đó/ trong khi;

 • As có thể có nghĩa là because, đôi khi nó có nghĩa là when.

However / Whereas

 • Dùng however (trước dấu phẩy) ở đầu câu để diễn tả ý tương phản với câu trước:

Ex: Some people believe that schools are responsible for the behaviour of their students. However, others argue that discipline is the responsibility of parents.

 • Dùng whereas (sau dấu phẩy) để diễn tả 2 ý tương phản trong cùng 1 câu:

Ex: Some people believe that schools are responsible for the behaviour of their students, whereas others argue that discipline is the responsibility of parents.

 • Các bạn có thể dùng on the other hand hay by contrast giống như however và dùng while thay cho whereas.

Ago / Before

 • Dùng 1 khoảng thời gian + ago

Ex: 10 years ago, a long time ago, a few weeks ago, a couple of days ago

 • Dùng before + hành động hoặc sự kiện

Ex: before you left, before we start, before lunch

Xem thêm: Cách dùng When - Until - While - Before - After

B. For example / Such as 

Cả 2 đều có ý nghĩa nêu ví dụ, tuy nhiên:

 • Dùng For example, để bắt đầu 1 câu.
 • Dùng such as ở giữa câu.

Ex:

 1. Children should eat less junk food. For example, they should avoid eating burgers and chips.

 2. Children should avoid eating junk food such as burgers and chips.

Lưu ý rằng For example đứng trước 1 dấu phẩy và một câu hoàn chỉnh. Such as đứng giữa câu, và được theo sau bởi 2 danh từ. Các bạn có thể dùng For instance thay cho For example và dùng like thay cho such as.

Affect / Effect

 • Affect là một động từ. Dùng dưới dạng affect +sth.

Ex:

 1. Smoking affects your health. (Cách dùng sai: S̶̶m̶̶o̶̶k̶̶i̶̶n̶̶g̶ ̶a̶̶f̶̶f̶̶e̶̶c̶̶t̶̶s̶ ̶o̶̶n̶ ̶y̶̶o̶̶u̶̶r̶ ̶h̶̶e̶̶a̶̶l̶̶t̶̶h̶)

 2. The Internet is affecting our way of life.

 3. Children are affected by what they see on television.

 • Effect là một danh từ. Dùng dưới dạng have an effect + on sth.

Ex:

 1. Smoking has a harmful effect on your health.

 2. The Internet is having a significant effect on our way of life.

 3. Television can have a negative effect on children.

Xem thêm: Ngữ pháp cho IELTS – các thì ở hiện tại trong tiếng anh

C. Dấu câu

Dưới đây là một số nguyên tắc cơ bản cho việc sử dụng dấu câu trong IELTS Writing:

 • Dấu chấm hết .

Dấu chấm hết rất quan trọng. Đặt dấu chấm hết ở cuối mỗi câu sau đó mới bắt đầu một câu mới bằng chữ in hoa. Nếu các bạn không thực hiện điều này, các bạn sẽ bị điểm thấp

 • Dấu phẩy ,
 1. Nếu bạn bắt đầu câu với những cụm từ sau thì hãy đặt một dấu phẩy sau chúng:
  Nowadays, Recently, Firstly, Secondly, Finally, Furthermore, In addition, Also, However, By contrast, On the other hand, In my opinion,...

 2. Chúng ta sử dụng dấu phấy để liệt kê:
  Ex: This problem affects individuals, communities and society in general.

 3. Chúng ta không dùng dấu phẩy sau từ that:
  Ex: It is clear that the rate of immigration increased.

 4. Đối với các trường hợp khác việc dùng dấu phẩy hay không là không bắt buộc

 • Dấu móc lửng ‘

Hạn chế dùng dạng rút gọn trong IELTS writing. Hãy dùng "do not" thay cho "don't".
Dùng dấu móc lửng trong trường hợp sở hữu cách. Ex: the government’s policy

 • Các dấu câu khác

Bạn không cần phải sử dụng thêm dấu câu nào khác trong IELTS writing.

>>>Xem thêm<<< Mạo từ trong tiếng Anh - Dùng a, an, the sao cho đúng?

Giải đề Reading CAM 15 - Chỉ có tại Bản DOL
Giải đề Reading CAM 15 - Chỉ có tại Bản DOL
Xem ngay!